امروز : پنج شنبه, ۲۲ آذر , ۱۳۹۷ - 5 ربيع ثاني 1440
 • معلقات در زبان عربی

  معلقات در زبان عربی

  ترجمه فارسی معلقات معلقات در زبان عربی قصائد طولانی که بهترین اشعاری است که از دوره جاهلی به ما رسیده است. ابن عبد ربه، ابن رشیق و ابن خلدون ادعا کرده اند که این قصائد ۷ قصیده هستند که عرب ها شیفته آن شدند و آنها را با آب طلا روی پارچه کتان می نوشتند […]

 • نسبت در عربی

  نسبت در عربی

  نسبت در زبان عربی در زبان عربی به اسمی که یاء مشدد نسبت داشته باشد اسم منسوب می گویند.حرف آخر کلمه قبل از یاء کسره می گیردایران + ی = ایرانی مصر + ی = مصری اسمی که یاء نسبت می گیرد مانند صفت مشبهه با آن رفتار می کنیماگر اسمی به تاء تأنیث متصل […]

 • تصغیر در عربی

  تصغیر در عربی

  تصغیر در عربی قواعد تصغیر در زبان عربی ۱- مصغر کلمه سه حرفی بر وزن (فُعَیْل) می آید. مانند: رَجُل – رُجَیْل ۲- مصغّر کلمه چهار حرفی بر وزن (فُعَیْلِل) می آید. مانند: دِرهم که دُرَیْهِم می شود. ۳- وزن های دیگر اسم مصغر عبارتند از: فُعَیْلَه،فُعَیْلان مانند: زُهَیْره، سُکَیْران ۴- در تصغیر اسم فاعل […]

خدمات شرکت ناسار

جدیدترین مطالب

معلقات در زبان عربی

ترجمه فارسی معلقات معلقات در زبان عربی قصائد طولانی که بهترین اشعاری است که از دوره جاهلی به ما رسیده است. ابن عبد ربه، ابن رشیق و ابن خلدون ادعا کرده اند که این قصائد ۷ قصیده هستند که عرب ها شیفته آن شدند و آنها را با آب طلا روی پارچه کتان می نوشتند […]

۲۱ آذر ۱۳۹۷

نسبت در عربی

نسبت در زبان عربی در زبان عربی به اسمی که یاء مشدد نسبت داشته باشد اسم منسوب می گویند.حرف آخر کلمه قبل از یاء کسره می گیردایران + ی = ایرانی مصر + ی = مصری اسمی که یاء نسبت می گیرد مانند صفت مشبهه با آن رفتار می کنیماگر اسمی به تاء تأنیث متصل […]

۲۰ آذر ۱۳۹۷

تصغیر در عربی

تصغیر در عربی قواعد تصغیر در زبان عربی ۱- مصغر کلمه سه حرفی بر وزن (فُعَیْل) می آید. مانند: رَجُل – رُجَیْل ۲- مصغّر کلمه چهار حرفی بر وزن (فُعَیْلِل) می آید. مانند: دِرهم که دُرَیْهِم می شود. ۳- وزن های دیگر اسم مصغر عبارتند از: فُعَیْلَه،فُعَیْلان مانند: زُهَیْره، سُکَیْران ۴- در تصغیر اسم فاعل […]

۱۹ آذر ۱۳۹۷

اسم علم مرکب

اسم علم مرکب اسم علم مرکب اسمی است که از دو کلمه یا بیشتر تشکیل شده استاسم علم مرکب سه نوع است : مرکب اضافی، مرکب اسنادی و مرکب مزجی۱-مرکب اضافی: مرکب اضافی اسمی است که از دو بخش تشکیل شده است بخش اول مضاف و بخش دوم مضاف الیه است. اسم هایی مانند عبدالله […]

۱۸ آذر ۱۳۹۷

ضمیر عائد صله چیست

عائد صله : ضمیر غایبی است که از نظر جنس وعدد باموصول مطابقت دارد گاهی درجمله ذکر می گردد وگاهی از آن حذف می شود . مانند : هوالذی ارسل رسوله بالهدی .( رسوله عائد : مذکور ) اللهم وفقنا لما تحب وترضی .( تحبه وترضاه : عائد محذوف ) عیِّن عائد الصله محذوفاً: ۱) […]

۱۸ آذر ۱۳۹۷

نعت مقطوع چیست ؟

نعت مقطوع : آنست که نعت از منعوت از لحاظ « اعراب» مطابقت نمی کند .

۱۷ آذر ۱۳۹۷