دسته: مقاله عربی

روش های تحقیق
Posted in مقاله عربی

تأثیر زبان فارسی بر زبان عربی

تأثیر زبان فارسی بر زبان عربی عنوان نشریه: پژوهشنامه علوم انسانی : تابستان ۱۳۸۶ , دوره – , شماره ۵۴ ; از صفحه ۲۷۹ تا…

بیشتر بخوانید
صفت در زبان عربی و فارسی
Posted in مقاله عربی

صفت در زبان عربی و فارسی

صفت در زبان عربی و فارسی : مقایسه صفت در زبان های فارسی و عربی نویسندگان: محمدرضا نجاریان راضیه رستمی منبع: ادبیات تطبیقی سال چهارم…

بیشتر بخوانید
بغداد و قرطبه در ادبیات عربی
Posted in مقاله عربی

زبان و ناسیونالیسم

زبان و ناسیونالیسم : نقش زبان در جنبش های ناسیونالیستی عربی نویسندگان: نواختی مقدم امین* این مقاله به صورت جداگانه و منسجم (از میان مولفه…

بیشتر بخوانید