بررسی میزان کارآمدی آموزش زبان عربی عمومی در مقطع متوسطه، ازنظر دبیران و دانش آموزان شهر کرمان

بررسی میزان کارآمدی آموزش زبان عربی عمومی در مقطع متوسطه، ازنظر دبیران و دانش آموزان شهر کرمان دانلود فایل کامل مقاله نظریه معناشناسی فیلمور Read نویسندگان:  حکیم زاده رضوان, متقی زاده عیسی, سلطانی نژاد نجمه* * دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران چکیده: پژوهش حاضر را با هدف بررسی میزان کارآمدی آموزش زبان عربی عمومی در …
ادامه ی نوشته بررسی میزان کارآمدی آموزش زبان عربی عمومی در مقطع متوسطه، ازنظر دبیران و دانش آموزان شهر کرمان

میزان اجرای روش ها و فنون تدریس قواعد در مقطع کارشناسی رشته زبان و ادبیات عربی از نظر استادان و دانشجویان

میزان اجرای روش ها و فنون تدریس قواعد در مقطع کارشناسی رشته زبان و ادبیات عربی از نظر استادان و دانشجویان نویسندگان:  متقی زاده عیسی*, پروین نورالدین, محمدی رکعتی دانش, اسماعیلی سجاد نظریه معناشناسی فیلمور Read * گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران دانلود فایل کامل مقاله از اینجا چکیده: لطفا …
ادامه ی نوشته میزان اجرای روش ها و فنون تدریس قواعد در مقطع کارشناسی رشته زبان و ادبیات عربی از نظر استادان و دانشجویان

بررسی و نقد میزان اجرای راهبردهای تدریس متون شعری در دوره کارشناسی رشته زبان و ادبیات عربی

بررسی و نقد میزان اجرای راهبردهای تدریس متون شعری در دوره کارشناسی رشته زبان و ادبیات عربی نویسندگان:  متقی زاده عیسی*, اسماعیلی سجاد, محمدی رکعتی دانش نظریه معناشناسی فیلمور Read  دانلود فایل کامل مقاله چکیده: یکی از مهم ترین دروس مرتبط با ادبیات هر زبان که مهم ترین اهداف آن زبان را محقق می سازد، …
ادامه ی نوشته بررسی و نقد میزان اجرای راهبردهای تدریس متون شعری در دوره کارشناسی رشته زبان و ادبیات عربی