یک پیشنهاد خوب

حذف درس صرف و نحو از برنامه درسی دوره لیسانس عربی

باید سرفصل رشته عربی به گونه ای تغییر یابد که ماده درسی به عنوان صرف و نحو وجود نداشته باشد، بلکه قواعد کاربردی زبان عربی در متن و ضمن دروس دیگر آموزش داده شود.

۲۴ دی ۱۳۹۷