اسماء دائم الاضافه

اسماء دائم الاضافه: بعضی از اسامی وجود دارند که همواره به ما بعد خود اضافه می‌شوند که به آنها اسماء دائم الاضافه گویند. قواعد اضافه را اینجا بخوانید بعضی از این کلمات دائم اضافه عبارتند از: کل/بعض/مثل//شبه/غیر/سوی/کلا/کلتا/سبحان/معاذَ/معَ/ذو/ذات/اولو/بینَ/لدی/لدُن/عندَ/ایُّ//جمع/قبل/بعد کلماتی که بعد از این اسامی می آیند، همواره مضاف الیه هستند مانند: کل الناسِ ، بعضُ الشجرِ … ادامه خواندن اسماء دائم الاضافه