خانه / گردشگری سلامت ناسار / لیست آدرس و شماره تلفن بیمارستان های خراسان جنوبی – بیرجند – سونوگرافی و آزمایشگاه – ام آر آی آزمایش خون – دارخانه

لیست آدرس و شماره تلفن بیمارستان های خراسان جنوبی – بیرجند – سونوگرافی و آزمایشگاه – ام آر آی آزمایش خون – دارخانه

آدرس و شماره تلفن بیمارستان خراسان جنوبی

لیست آدرس و شماره تلفن  بیمارستان های خراسان جنوبی – بیرجند – سونوگرافی و آزمایشگاه – ام آر آی آزمایش خون – دارخانه
برای دریافت لیست و آدرس بیمارستان ها اینجا کلیک کنید
برای دریافت لیست و آدرس داروخانه ها اینجا کلیک کنید

دکتر سلمانینیمه وقتسلمانیشهرک شهید مفتح – خیابان شهید گازاری۲۲۵۸۰۹۷

سینانیمه وقتمیرصادقیخیابان طالقانی – طالقانی ۳۲۲۲۴۱۷۰

دکتر هاشمزهیروزانههاشمزهیخیابان مفتح – جنب کلینیک دکتر قائمی۲۲۳۲۶۳۱

دکتر مهنیانیمه وقتمهنیاخیابان طالقانی – ابتدای خیابان مفتح۲۲۳۲۹۹۱

دکتر متقی نیانیمه وقتمتقی نیاخیابان طالقانی – طالقانی ۳۲۲۲۲۸۴۲

دکتر راستیروزانهراستیخیابان معلم – نبش معلم ۱۶۲۲۳۶۱۴۰

دکتر جمعیتیروزانهجمعیتیخیابان معلم – بین معلم ۴۶ و ۴۸۴۴۳۱۸۳۵

دکتر اربابینیمه وقتاربابیخیابان سید جمال الدین اسد آبادی – حاشیه میدان اول توحید۴۴۴۹۰۴۰

دکتر زارعیروزانهزارعیخیابان طالقانی – جنب درمانگاه فرهنگیان۲۲۳۴۹۹۰

دکتر هنرمندروزانههنرمندخیابان توحید – جنب چهار راه دوم توحید۴۴۳۸۶۴۸

هلال احمرروزانهبیرجندانتهای خیابان حکیم نزاری نرسیده به میدان امام خمینی۲۲۲۲۰۳۱

دکتر جاهدروزانهجاهدخیابان شهید منتظری – بین منتظری ۹ و ۱۱۲۲۲۵۵۹۹

دکتر طاهری بجدروزانهساجده طاهری بجدخیابان غفاری– نبش خیابان ابوریحان بیرونی۴۴۳۰۱۹۹

دکتر نصیریروزانهنصیری مقدمخیابان طالقانی – روبروی بیمارستان امام رضا (ع)۲۲۲۶۸۵۵

دکتر محمدیروزانهمحمدیخیابان طالقانی – روبروی طالقانی ۱۷۲۲۲۲۸۲۹

دکتر فرزادنیاروزانهفرزادنیاخیابان طالقانی – بین طالقانی ۳ و۵۲۲۳۹۱۹۳

دکتر طاقیروزانهطاقیخیابان مدرس – بین چهارراه اول و دوم۲۲۳۹۴۹۴

دکتر ضیاییروزانهضیایی سه قلعهخیابان مصطفی خمینی – پلاک ۲۹۲۳۱۷۵۶۶

دکتر شریفروزانهشریف آزادهخیابان طالقانی – خیابان مفتح۲۲۲۲۱۱۱

دکتر داوودیروزانهداوودیخیابان طالقانی – بین طالقانی ۱۳و۱۵ پلاک ۱۲۹۲۲۲۰۳۴۰

سپاه پاسدارانروزانهشهداخیابان طالقانی – روبروی بیمارستان امام رضا (ع)۲۲۲۹۰۴۸

دکتر رضاییروزانهرضاییخیابان معلم – بین معلم ۲۳ و ۲۱۴۴۳۷۷۴۷

دکتر حسن پورروزانهحسن پورسه راه اسدی- خیابان شهید منتظری – منتظری۲۵۲۲۲۷۵۰۰

دکتر مقدسیروزانهمقدسیخیابان غفاری – ابتدای خیابان ذکریای رازی۴۴۴۱۷۷۷

دکتر ابراهیمیروزانهابراهیمیخیابان طالقانی – روبروی نمایندگی سایپا۲۲۲۸۲۶۷

دکتر آهنیروزانهآهنیسجاد شهر – بلوار امامت۴۴۴۷۲۸۰
کتر پور حسین مقدمروزانهپورحسین مقدمآرین شهر- خ بسیج-چهارراه بامداد

دکتر رمضانی اکبریروزانهرمضانی اکبریسرایان – خیابان امام خمینی – جنب خیابان اول

دکتر محمدپورروزانهمحمدپورفردوس – خیابان مطهری جنب بیمارستان دکتر چمران۰۵۳۴۲۲۲۵۳۵۴

بیمارستان مصطفی خمینیروزانهپزشکیطبس ،

دکتر شیرویروزانهشیرویخیابان امام خمینی

دکتر آبدارروزانهآبدارطبس مسینا –

دکتر کریمینیمه وقتکریمی درمیانشهر مود

دکتر برآغوشنیمه وقتبرآغوششوسف ، تقاطع بلوار معلیم و خیابان امام خمینی (ره)

دکتر طاهرینیمه وقت عصرطاهریشهر دیهوک

دکتر قربانیروزانهقربانیشهر عشق آباد – خیابان جهاد – جنب بهزیستی۰۳۵۳۵۲۲۲۲۸۹

دکتر جهانبخشروزانهجهانبخش کلترشهر خضری

دکتر دهقانیروزانهدهقانیاسدیه – خیابان امداد۰۵۶۲۳۲۲۴۲۳۲

دکتر علویروزانهسلمان علوی نیکخوسف – بلوار امام رضا (ع) ۴-مقابل شهرداری شهر خوسف۰۵۶۲۴۲۲۴۵۵۶

دکتر راستگونیمه وقتراستگوبشرویه

بیمارستان شفاروزانهپزشکیبشرویه – داخل بیمارستان شفاء۰۵۳۵۳۲۲۶۰۰۱

دکتر صادقیروزانهسالار صادقیبشرویه –خیابان امام خمینی (ره)۰۵۳۵۳۲۲۳۶۰۸

دکتر سلطان زادهروزانهسلطان زادهبشرویه – خیابان امام خمینی جنوبی – جنب مسجد جامع۰۵۳۵۳۲۲۵۴۴۰

دکتر زنگوییروزانهزنگوییسربیشه – خیابان جانبازان – جنب خیابان هفتم۰۵۶۲۳۶۲۴۰۰۴

دکتر حسن زادهروزانهحسن زادهسربیشه – خیابان شهید مطهری۰۵۶۲۳۶۲۲۲۷۰

بیمارستان شهید آتش دستروزانهپزشکینهبندان – بیمارستان شهید آتشدست۰۵۶۲۶۲۲۴۳۰۰

دکتر علی نژادشبانه روزیعلی نژاد مفردنهبندان – روبروی بیمارستان شهید آتشدست نهبندان

سینوحهروزانهساسولینهبندان – بلوار امام رضا جنب بانک کشاورزی۰۵۶۲۶۲۲۰۲۹۰

دکتر فرهنگیاننیمه وقتفرهنگیاننهبندان – بلوار دانشگاه – بین دانشگاه ۲ و ۴

دکتر مقربیروزانهمقربیاسلامیه-خ امام خمینب

دکتر شرفینیمه وقتشرفیسرایان – خیابان امام خمینی (ره)۰۵۳۵۸۲۲۲۹۲۹

دکترمالک زادهروزانهمالک زادهطبس ، ضلع جنوبی میدان امام خمینی

دکتر حسینیروزانهحسینیطبس ، روبروی بیمارستان شهید مصطفی خمینی

دکتر غزاله مالکشبانه روزیمالکطبس ، خیابان نواب ، ساختمان پزشکان حکیم۰۳۵۳۴۲۳۴۸۵۸

دکتر اخوانروزانهاخوان صفارطبس ، خیابان امام خمینی ، جنب دارلشفاء حضرت ابوالفضل۰۳۵۳۴۲۲۲۶۹۸

بیمارستان چمرانروزانهپزشکیفردوس – بیمارستان شهید دکتر مصطفی چمران۰۵۳۴۲۲۲۲۸۰۱

دکتر مدبرشبانه روزیمدبر عزیزیفردوس – خیابان شهید مطهری – جنب دارالشفاء امام حسین (ع)۰۵۳۴۲۲۳۱۰۱۲

دکتر مقربینیمه وقتمقربیفردوس – خیابان مطهری جنب درمانگاه فرهنگیان۰۵۳۴۲۲۲۰۷۹۰

دکتر پور رفعتیروزانهپوررفعتیفردوس – خیابان مطهری روبروی بیمارستان دکتر چمران۰۵۳۴۲۲۲۷۴۶۴

دکتر الیاس پورروزانهالیاس پورشهر حاجی آباد قاین – خیابان رازی

بیمارستان شهداروزانهپزشکیقاین – داخل بیمارستان شهداء قاین۰۵۶۲۵۲۲۳۰۰۱

دکتر طاهریروزانهطاهریقاین – خیابان بهشتی – انتهای بهشتی۱۰۵۶۲۵۲۲۲۴۹۷

دکتر اشعریشبانه روزیاشعریقاین – خیابان مهدیه ، بین مهدیه ۴ و ۵۰۵۶۲۵۲۲۶۶۷۶

دکتر محمدی مطلقروزانهمحمدی مطلققاین – خیابان شهید کلاهدوز –کلینیک پزشکان ولیعصر(عج)۰۵۶۲۵۲۲۵۵۷۴

دکتر صفاریروزانهصفاری تخته جانقاین – خیابان امام خمینی ۱ – ساختمان پزشکان۰۵۶۲۵۲۲۹۵۵۲

دکتر کاریروزانهکاریقاین – خیابان طالقانی – جنب بانک ملت مرکزی

دکتر تقی زادهروزانهتقی زادهقاین – ابتدای خیابان مهدیه۰۵۶۲۵۲۲۵۵۳۴

بیمارستان شهید رحیمیبیمارستانیتامین اجتماعیخیابان پاسداران – چهار راه مخابرات

بیمارستان ارتشبیمارستانیجمهوری اسلامیخیابان ارتش – داخل بیمارستان ارتش۲۲۲۴۷۲۴

بیمارستان ولی عصر (عج)بیمارستانیپزشکی بیرجندخیابان غفاری – داخل بیمارستان ولیعصر (عج)

بیمارستان امام رضا(ع)بیمارستانیپزشکی بیرجندخیابان طالقانی – داخل بیمارستان امام رضا (ع)۲۲۲۲۳۰۰

دکتر احمدپورشبانه روزیاحمدپورخیابان رجایی – بین رجایی ۲و۴

دکتر قدرتیشبانه روزیقدرتیخیابان غفاری – روبروی بیمارستان ولیعصر(عج)۴۴۲۰۰۷۲

دکتر زنگوییشبانه روزیزنگوییخیابان طالقانی – روبروی بیمارستان امام رضا (ع)۲۲۲۸۸۸۳

دکتر خوشروروزانهخوشروخ پاسداران –جنب دارالشفا امام حسین

دکتر ناصرینیمه وقتناصریمهرشهر –خیابان حافظ غربی۲۳۰۰۳۰۵
ترتیبنام مرکزشهرستانآدرستلفن
۱امام رضا بیرجندبیرجندخ طالقانی۹-۲۲۲۶۷۷۶
۲شهدا قائنقائناتبلوار سیمان شهر- خیابان شفا۷-۰۵۶۲۵۲۶۳۰۰۱
۳شهیدآتشدست نهبنداننهبنداننهبندان بلوار دانشگاه۶۲۲۴۳۰۰
۴علی ابن ابیطالب (ع) سربیشهسربیشهخراسان جنوبی – شهرستان سربیشه- بلوار امام علی (ع) – نبش میدان جهاد۰۵۶۳۲۶۶۴۷۵۴
۵شهید دکترچمران فردوسفردوسخیابان امام خمینی۳-۲۲۲۲۸۰۱-۰۵۳۴
۶امام علی (ع) سرایانسرایانبلوار شفا۰۵۶۳۲۸۸۴۸۰۰
۷۵۰-۵۵۲ ارتش بیرجندبیرجندسه راه معلم۲۲۲۰۵۹۱
۸شهید دکتر رحیمی بیرجندبیرجندخیابان پاسداران تقاطع شهید طهماسبی۳۲۴۴۲۰۹۹
۹ولیعصر (عج) بیرجندبیرجندخ غفاری-خ زکریای رازی- روبروی دانشگاه علوم پزشکی۰۵۶۱-۴۴۴۳۰۰۰-۹
۱۰بیمارستان خاتم الانبیا (ص)درمیاندرمیاناسدیه – میدان شهید حمزه ای۳۲۱۲۵۰۷۹
۱۱مهر بیرجندبیرجندمیدان طالقانی۲۲۲۲۰۲۸
۱۲شفا بشرویهبشرویهبشرویه – بلوار جهاد۰۵۳۵۳۲۲۶۰۰۱
۱۳شهید سید مصطفی خمینی طبسطبسیزد -طبس -بیمارستان شهید سید مصطفی خمینی۰۳۵۳۴۲۲۲۰۱۱
۱۴مرکز جامع درمان بیماران خاصبیرجندبلوار شهید بهشتی – نبش بهشتی ۳۰۵۶۱۲۲۳۵۹۵۰
۱۵بیمارستان کوثرزیرکوهشهر حاجی آباد – بلوار امام رضا (ع)۰۵۶۳۲۵۰۳۰۲۵
۱۶کلنیک تخصصی ویژه عصر دانشگاهبیرجندخیابان آیت ا… طالقانی – کلنیک تخصصی ویژه عصر دانشگاه۰۵۶۱۲۲۲۷۵۷۲

 

درباره ی شرکت گردشگری سلامت ناسار

همچنین ببینید

کلاه سفید در سوریه

کلاه سفیدها به چه معناست (هکرهای کلاه سفید)

کلاه سفیدها به چه معناست (هکرهای کلاه سفید) امروز هکر ها را بر اساس نوع …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *