لیست آدرس و شماره تلفن بیمارستان های خراسان جنوبی – بیرجند – سونوگرافی و آزمایشگاه – ام آر آی آزمایش خون – دارخانه

آدرس و شماره تلفن بیمارستان خراسان جنوبی

لیست آدرس و شماره تلفن  بیمارستان های خراسان جنوبی – بیرجند – سونوگرافی و آزمایشگاه – ام آر آی آزمایش خون – دارخانه
برای دریافت لیست و آدرس بیمارستان ها اینجا کلیک کنید
برای دریافت لیست و آدرس داروخانه ها اینجا کلیک کنید

دکتر سلمانینیمه وقتسلمانیشهرک شهید مفتح – خیابان شهید گازاری۲۲۵۸۰۹۷

سینانیمه وقتمیرصادقیخیابان طالقانی – طالقانی ۳۲۲۲۴۱۷۰

دکتر هاشمزهیروزانههاشمزهیخیابان مفتح – جنب کلینیک دکتر قائمی۲۲۳۲۶۳۱

دکتر مهنیانیمه وقتمهنیاخیابان طالقانی – ابتدای خیابان مفتح۲۲۳۲۹۹۱

دکتر متقی نیانیمه وقتمتقی نیاخیابان طالقانی – طالقانی ۳۲۲۲۲۸۴۲

دکتر راستیروزانهراستیخیابان معلم – نبش معلم ۱۶۲۲۳۶۱۴۰

دکتر جمعیتیروزانهجمعیتیخیابان معلم – بین معلم ۴۶ و ۴۸۴۴۳۱۸۳۵

دکتر اربابینیمه وقتاربابیخیابان سید جمال الدین اسد آبادی – حاشیه میدان اول توحید۴۴۴۹۰۴۰

دکتر زارعیروزانهزارعیخیابان طالقانی – جنب درمانگاه فرهنگیان۲۲۳۴۹۹۰

دکتر هنرمندروزانههنرمندخیابان توحید – جنب چهار راه دوم توحید۴۴۳۸۶۴۸

هلال احمرروزانهبیرجندانتهای خیابان حکیم نزاری نرسیده به میدان امام خمینی۲۲۲۲۰۳۱

دکتر جاهدروزانهجاهدخیابان شهید منتظری – بین منتظری ۹ و ۱۱۲۲۲۵۵۹۹

دکتر طاهری بجدروزانهساجده طاهری بجدخیابان غفاری– نبش خیابان ابوریحان بیرونی۴۴۳۰۱۹۹

دکتر نصیریروزانهنصیری مقدمخیابان طالقانی – روبروی بیمارستان امام رضا (ع)۲۲۲۶۸۵۵

دکتر محمدیروزانهمحمدیخیابان طالقانی – روبروی طالقانی ۱۷۲۲۲۲۸۲۹

دکتر فرزادنیاروزانهفرزادنیاخیابان طالقانی – بین طالقانی ۳ و۵۲۲۳۹۱۹۳

دکتر طاقیروزانهطاقیخیابان مدرس – بین چهارراه اول و دوم۲۲۳۹۴۹۴

دکتر ضیاییروزانهضیایی سه قلعهخیابان مصطفی خمینی – پلاک ۲۹۲۳۱۷۵۶۶

دکتر شریفروزانهشریف آزادهخیابان طالقانی – خیابان مفتح۲۲۲۲۱۱۱

دکتر داوودیروزانهداوودیخیابان طالقانی – بین طالقانی ۱۳و۱۵ پلاک ۱۲۹۲۲۲۰۳۴۰

سپاه پاسدارانروزانهشهداخیابان طالقانی – روبروی بیمارستان امام رضا (ع)۲۲۲۹۰۴۸

دکتر رضاییروزانهرضاییخیابان معلم – بین معلم ۲۳ و ۲۱۴۴۳۷۷۴۷

دکتر حسن پورروزانهحسن پورسه راه اسدی- خیابان شهید منتظری – منتظری۲۵۲۲۲۷۵۰۰

دکتر مقدسیروزانهمقدسیخیابان غفاری – ابتدای خیابان ذکریای رازی۴۴۴۱۷۷۷

دکتر ابراهیمیروزانهابراهیمیخیابان طالقانی – روبروی نمایندگی سایپا۲۲۲۸۲۶۷

دکتر آهنیروزانهآهنیسجاد شهر – بلوار امامت۴۴۴۷۲۸۰
کتر پور حسین مقدمروزانهپورحسین مقدمآرین شهر- خ بسیج-چهارراه بامداد

دکتر رمضانی اکبریروزانهرمضانی اکبریسرایان – خیابان امام خمینی – جنب خیابان اول

دکتر محمدپورروزانهمحمدپورفردوس – خیابان مطهری جنب بیمارستان دکتر چمران۰۵۳۴۲۲۲۵۳۵۴

بیمارستان مصطفی خمینیروزانهپزشکیطبس ،

دکتر شیرویروزانهشیرویخیابان امام خمینی

دکتر آبدارروزانهآبدارطبس مسینا –

دکتر کریمینیمه وقتکریمی درمیانشهر مود

دکتر برآغوشنیمه وقتبرآغوششوسف ، تقاطع بلوار معلیم و خیابان امام خمینی (ره)

دکتر طاهرینیمه وقت عصرطاهریشهر دیهوک

دکتر قربانیروزانهقربانیشهر عشق آباد – خیابان جهاد – جنب بهزیستی۰۳۵۳۵۲۲۲۲۸۹

دکتر جهانبخشروزانهجهانبخش کلترشهر خضری

دکتر دهقانیروزانهدهقانیاسدیه – خیابان امداد۰۵۶۲۳۲۲۴۲۳۲

دکتر علویروزانهسلمان علوی نیکخوسف – بلوار امام رضا (ع) ۴-مقابل شهرداری شهر خوسف۰۵۶۲۴۲۲۴۵۵۶

دکتر راستگونیمه وقتراستگوبشرویه

بیمارستان شفاروزانهپزشکیبشرویه – داخل بیمارستان شفاء۰۵۳۵۳۲۲۶۰۰۱

دکتر صادقیروزانهسالار صادقیبشرویه –خیابان امام خمینی (ره)۰۵۳۵۳۲۲۳۶۰۸

دکتر سلطان زادهروزانهسلطان زادهبشرویه – خیابان امام خمینی جنوبی – جنب مسجد جامع۰۵۳۵۳۲۲۵۴۴۰

دکتر زنگوییروزانهزنگوییسربیشه – خیابان جانبازان – جنب خیابان هفتم۰۵۶۲۳۶۲۴۰۰۴

دکتر حسن زادهروزانهحسن زادهسربیشه – خیابان شهید مطهری۰۵۶۲۳۶۲۲۲۷۰

بیمارستان شهید آتش دستروزانهپزشکینهبندان – بیمارستان شهید آتشدست۰۵۶۲۶۲۲۴۳۰۰

دکتر علی نژادشبانه روزیعلی نژاد مفردنهبندان – روبروی بیمارستان شهید آتشدست نهبندان

سینوحهروزانهساسولینهبندان – بلوار امام رضا جنب بانک کشاورزی۰۵۶۲۶۲۲۰۲۹۰

دکتر فرهنگیاننیمه وقتفرهنگیاننهبندان – بلوار دانشگاه – بین دانشگاه ۲ و ۴

دکتر مقربیروزانهمقربیاسلامیه-خ امام خمینب

دکتر شرفینیمه وقتشرفیسرایان – خیابان امام خمینی (ره)۰۵۳۵۸۲۲۲۹۲۹

دکترمالک زادهروزانهمالک زادهطبس ، ضلع جنوبی میدان امام خمینی

دکتر حسینیروزانهحسینیطبس ، روبروی بیمارستان شهید مصطفی خمینی

دکتر غزاله مالکشبانه روزیمالکطبس ، خیابان نواب ، ساختمان پزشکان حکیم۰۳۵۳۴۲۳۴۸۵۸

دکتر اخوانروزانهاخوان صفارطبس ، خیابان امام خمینی ، جنب دارلشفاء حضرت ابوالفضل۰۳۵۳۴۲۲۲۶۹۸

بیمارستان چمرانروزانهپزشکیفردوس – بیمارستان شهید دکتر مصطفی چمران۰۵۳۴۲۲۲۲۸۰۱

دکتر مدبرشبانه روزیمدبر عزیزیفردوس – خیابان شهید مطهری – جنب دارالشفاء امام حسین (ع)۰۵۳۴۲۲۳۱۰۱۲

دکتر مقربینیمه وقتمقربیفردوس – خیابان مطهری جنب درمانگاه فرهنگیان۰۵۳۴۲۲۲۰۷۹۰

دکتر پور رفعتیروزانهپوررفعتیفردوس – خیابان مطهری روبروی بیمارستان دکتر چمران۰۵۳۴۲۲۲۷۴۶۴

دکتر الیاس پورروزانهالیاس پورشهر حاجی آباد قاین – خیابان رازی

بیمارستان شهداروزانهپزشکیقاین – داخل بیمارستان شهداء قاین۰۵۶۲۵۲۲۳۰۰۱

دکتر طاهریروزانهطاهریقاین – خیابان بهشتی – انتهای بهشتی۱۰۵۶۲۵۲۲۲۴۹۷

دکتر اشعریشبانه روزیاشعریقاین – خیابان مهدیه ، بین مهدیه ۴ و ۵۰۵۶۲۵۲۲۶۶۷۶

دکتر محمدی مطلقروزانهمحمدی مطلققاین – خیابان شهید کلاهدوز –کلینیک پزشکان ولیعصر(عج)۰۵۶۲۵۲۲۵۵۷۴

دکتر صفاریروزانهصفاری تخته جانقاین – خیابان امام خمینی ۱ – ساختمان پزشکان۰۵۶۲۵۲۲۹۵۵۲

دکتر کاریروزانهکاریقاین – خیابان طالقانی – جنب بانک ملت مرکزی

دکتر تقی زادهروزانهتقی زادهقاین – ابتدای خیابان مهدیه۰۵۶۲۵۲۲۵۵۳۴

بیمارستان شهید رحیمیبیمارستانیتامین اجتماعیخیابان پاسداران – چهار راه مخابرات

بیمارستان ارتشبیمارستانیجمهوری اسلامیخیابان ارتش – داخل بیمارستان ارتش۲۲۲۴۷۲۴

بیمارستان ولی عصر (عج)بیمارستانیپزشکی بیرجندخیابان غفاری – داخل بیمارستان ولیعصر (عج)

بیمارستان امام رضا(ع)بیمارستانیپزشکی بیرجندخیابان طالقانی – داخل بیمارستان امام رضا (ع)۲۲۲۲۳۰۰

دکتر احمدپورشبانه روزیاحمدپورخیابان رجایی – بین رجایی ۲و۴

دکتر قدرتیشبانه روزیقدرتیخیابان غفاری – روبروی بیمارستان ولیعصر(عج)۴۴۲۰۰۷۲

دکتر زنگوییشبانه روزیزنگوییخیابان طالقانی – روبروی بیمارستان امام رضا (ع)۲۲۲۸۸۸۳

دکتر خوشروروزانهخوشروخ پاسداران –جنب دارالشفا امام حسین

دکتر ناصرینیمه وقتناصریمهرشهر –خیابان حافظ غربی۲۳۰۰۳۰۵
ترتیبنام مرکزشهرستانآدرستلفن
۱امام رضا بیرجندبیرجندخ طالقانی۹-۲۲۲۶۷۷۶
۲شهدا قائنقائناتبلوار سیمان شهر- خیابان شفا۷-۰۵۶۲۵۲۶۳۰۰۱
۳شهیدآتشدست نهبنداننهبنداننهبندان بلوار دانشگاه۶۲۲۴۳۰۰
۴علی ابن ابیطالب (ع) سربیشهسربیشهخراسان جنوبی – شهرستان سربیشه- بلوار امام علی (ع) – نبش میدان جهاد۰۵۶۳۲۶۶۴۷۵۴
۵شهید دکترچمران فردوسفردوسخیابان امام خمینی۳-۲۲۲۲۸۰۱-۰۵۳۴
۶امام علی (ع) سرایانسرایانبلوار شفا۰۵۶۳۲۸۸۴۸۰۰
۷۵۰-۵۵۲ ارتش بیرجندبیرجندسه راه معلم۲۲۲۰۵۹۱
۸شهید دکتر رحیمی بیرجندبیرجندخیابان پاسداران تقاطع شهید طهماسبی۳۲۴۴۲۰۹۹
۹ولیعصر (عج) بیرجندبیرجندخ غفاری-خ زکریای رازی- روبروی دانشگاه علوم پزشکی۰۵۶۱-۴۴۴۳۰۰۰-۹
۱۰بیمارستان خاتم الانبیا (ص)درمیاندرمیاناسدیه – میدان شهید حمزه ای۳۲۱۲۵۰۷۹
۱۱مهر بیرجندبیرجندمیدان طالقانی۲۲۲۲۰۲۸
۱۲شفا بشرویهبشرویهبشرویه – بلوار جهاد۰۵۳۵۳۲۲۶۰۰۱
۱۳شهید سید مصطفی خمینی طبسطبسیزد -طبس -بیمارستان شهید سید مصطفی خمینی۰۳۵۳۴۲۲۲۰۱۱
۱۴مرکز جامع درمان بیماران خاصبیرجندبلوار شهید بهشتی – نبش بهشتی ۳۰۵۶۱۲۲۳۵۹۵۰
۱۵بیمارستان کوثرزیرکوهشهر حاجی آباد – بلوار امام رضا (ع)۰۵۶۳۲۵۰۳۰۲۵
۱۶کلنیک تخصصی ویژه عصر دانشگاهبیرجندخیابان آیت ا… طالقانی – کلنیک تخصصی ویژه عصر دانشگاه۰۵۶۱۲۲۲۷۵۷۲

 

شرکت ناسار - تجارت با عراق

دکتر حبیب کشاورز عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان - گروه زبان و ادبیات عربی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *