اولویت داشتن مهارت های زبانی نسبت به دروس تخصصی رشته ادبیات عربی

رتبه ۲ کنکور انسانی: نه برای پول، برای کمک به مردم روستایم معلمی را انتخاب کردم

رتبه ۲ کنکور انسانی: نه برای پول، برای کمک به مردم روستایم معلمی را انتخاب کردم نفRead More…