استخدام افراد مسلط به زبان عربی

شرکت در آزمون سراسری استخدام بخش خصوصی ( شرکت های صنعتی، تجاری و فناور)

شرکت در آزمون سراسری استخدام بخش خصوصی ( شرکت های صنعتی، تجاری و فناور) در راستای Read More…

نیازمند مترجم عربی خانم در مشهد

استخدام کارمند مسلط به زبان عربی جهت نوشتن و مکالمه در شرکت مهندسی بازرگانی

استخدام کارمند مسلط به زبان عربی جهت نوشتن و مکالمه در شرکت مهندسی بازرگانی شرکت Read More…