اسم اشاره با مثال اسم اشاره نزدیک با مثال اسم اشاره دور با مثال اسم اشاره در زبان عربی به دو نوع دور و نزدیک تقسیم می شود اسم اشاره نزدیک : هذا – هذه – هاتان مثال: هذا کتاب : این یک کتاب است اسم اشاره دور: ذلک تلک […]

اسم اشاره در زبان عربی – هذا و هذه در عربی   موصوف و صفت عربی – اینجا کلیک کنید درزبان فارسی برای اشاره کردن به اشخاص و اشیاء از کلمات: این (برای نزدیک) و آن (برای دور) استفاده می کنیم: این دانش آموز است . آن معلم است. این […]

خدمات شرکت ناسار