اسم مبالغه در عربی اسم مبالغه یا صیغه مبالغه اسمی است که برای زیادی صفتی در چیزی یا شخصی به کار می رود و دارای وزن های بی شماری است از جمله : مِفعال : مِقدام ( بسیار شجاع) ، مِعطاء ( بسیار بخشنده) فَعِل: حَذِر ( بسیار حواس جمع […]

خدمات شرکت ناسار