نقد ترجمه عربی

415{icon} {views}نقد ترجمه عربی نقد ترجمه عربی مرزبان‌نامه براساس نظریه آنتوان برمن بازتاب اشتغال زنان در رمان Read   برای دانلود فایل کامل مقاله اینجا کلیک کنید   نویسندگان آرزو پوریزدانپناه کرمانی ۱ وصال میمندی ۲ ۱ استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد، یزد، ایران ۲ دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه یزد، یزد، …
ادامه ی نوشته نقد ترجمه عربی

ایدئولوژی و ترجمه

150{icon} {views}ایدئولوژی و ترجمه تاثیر ایدئولوژی مترجم در برگردان موتیف باده در رباعیات خیام به زبان عربی (با تکیه بر ترجمه احمد رامی، احمد صافی و ابراهیم عریض) ویسندگان: عزیزی محمدرضا*, احمدپور طیبه, امامی حسن, واعظی مرادعلی بازتاب اشتغال زنان در رمان Read برای دانلود فایل کامل مقاله اینجا کلیک کنید باده در ادبیات فارسی، …
ادامه ی نوشته ایدئولوژی و ترجمه

ترجمه تابوهای زبانی

131{icon} {views}ترجمه تابوهای زبانی دانلود فایل کامل مقاله از اینجا بازتاب اشتغال زنان در رمان Read ترجمه فارسی تابوی های زبانی فیلم پالپ فیکشن: مقایسه ترجمه دانشجویی و حرفه ای نویسندگان: مهدیزادخانی میلاد*, نوروزی عبداله, شکوهمند فرزانه حوزه آموزش ترجمه در مطالعات ترجمه دیداری شنیداری تا حد زیادی توجه پژوهشگران را به خود جلب کرده …
ادامه ی نوشته ترجمه تابوهای زبانی