عوامل اصلی تاثیر‌گذار برموفقیت تجاری کشورها در جذب بیماران بین‌المللی