خانه / دانلود مقالات ادبی / روش تحقیق / شیوه ارجاع در پایان نامه
شیوه ارجاع در پایان نامه مقاله عربی
مقاله - پایان نامه

شیوه ارجاع در پایان نامه

شیوه ارجاع در پایان نامه

همچنین ببینید:ترتیب صفحات پایان نامه

   ارجاعات (مستقیم و غیرمستقیم) به دو شکل زیر انجام می شود. گزینش هر یک از شیوه ها به تناسب رشته و صلاحدید گروه آموزشی خواهد بود. مشروط به اینکه در تمام متن به یک شیوه واحد عمل شود. روش درون متنی پیشنهادی ترکیبی از شیوه نامه روانشناسی امریکا(A.P.A) و شیوه نامه انجمن زبان مدرن امریکا(MLA) است.

الف- ارجاع درون متنی
۱-    به صورت (نام خانوادگی مؤلّف، سال انتشار : شماره صفحه/صفحات) به عنوان نمونه (گیدنز، ۱۳۸۹: ۲۵۱) ارجاع به منابع لاتین نیز عیناً همین گونه است. مانند(Rorbertson,2009:214) اگر از نویسنده ای در یک سال بیش از  یک عنوان کتاب یا مقاله منتشر شده و مورد استفاده قرار گرفته به صورت ( زرّین کوب، ۱۳۷۷الف: ۳۸) ارجاع داده می شود.
۲-    اگر در یک جا به چند منبع از یک نویسنده یا به چند منبع از چند نویسنده ارجاع داده شود، به صورت های زیر عمل می شود:
(شفیعی کدکنی، ۱۳۸۷: ۴۱ و ۱۳۶۷: ۵۸)
(اسماعیل پور، ۱۳۸۹: ۶۹ و تفضّلی، ۱۳۷۷: ۲۱-۲۲)
۳-    در صورتی که منبع مورد استفاده چند جلدی باشد، شماره جلد بعد از سال تألیف ذکر می شود:
(ابن خلدون، ۱۳۴۵، ج۲: ۱۸۹)
۴-    اگر منبعی دو یا سه مؤلّف دارد به ترتیب نام خانوادگی مؤلّف اوّل تا سوّم نوشته می شود. (مهاجر و نبوی، ۱۳۸۱: ۳۶۵)
۵-    اگر منبعی بیش از سه مؤلّف داشته باشد، نام خانوادگی مؤلّف نخست نوشته می شود و سپس کلمه «وهمکاران یا و دیگران» می آید. (برسلر و همکاران، ۱۳۶۶: ۳۳)
۶-    ارجاع به مقالاتی که در نشریات ادواری و مجلّات دانشگاهی منتشر شده اند، به صورت زیر خواهد بود:
(نام خانوادگیِ نویسنده مقاله، سال نشر مجلّه: شماره صفحه/صفحات) مانند:
(دریابندری، ۱۳۷۷: ۲۶-۲۷)
۷-    ارجاع به لغت نامه ها/فرهنگ ها/ دایره المعارف ها به صورت زیر خواهد بود:
نام اثر، ذیلِ مدخلی که اطّلاعات آن استفاده شده است. مانند
(لغت نامه، ذیل سماع)
۸-    در ارجاع به آثار کلاسیک(از جمله متون ادبی نظم و نثر) بهتر است نام اثر، شماره ابیات یا شماره شعرها و یا نام باب ها و صفحات شان در سمت چپ نقل قول و داخل کمانک آورده شود. مانند:
–    (مثنوی، دفتر ششم، ۲۵۷۴-۲۵۷۹)
–    (غزلیات شمس تبریزی، غزل شماره ۱۵۷)
۹-    ارجاع به آیات قرآن به صورت زیر خواهد بود:
(نام یا شماره سوره/ شماره آیه)

۱۰-    توضیحات تکمیلی در آخر هر فصل و ذیل عنوان «یادداشت ها» نوشته می شود. ارقام ارجاع به یادداشت ها به صورت متوالی در هر فصل و در بالای جملات، اسامی یا اصطلاحات و با عدد تُک دار(X2) نوشته می شوند.

ب- ارجاع پانوشت
بعد از اتمام نقل قول (مستقیم و غیرمستقیم)در متن اصلی بالای گیومۀ دوّم یا نقطۀ پایانی جمله عدد تُک دار(X2) گذاشته و در قسمت پایین صفحه اطّلاعات کتابشناختی نوشته می شود. در ارجاع پانوشت چند حالت پیش می آید:
تبصره- در ارجاع غیرمستقیم باید مرز بین سخن نویسنده و مطالبی که از منابع دیگر گرفته شده اند، مشخّص شود.
۱-    در استفادۀ نخست، تمام اطّلاعات کتابشناختی نوشته می شود.
مانند: مارکوزه، هربرت، اروس و تمدّن، ترجمه امیرهوشنگ افتخاری راد، چاپ دوم، نشر چشمه، تهران، ۱۳۸۹، ۲۲
(اگر اثر چند جلدی بود، شمارۀ جلد بعد از عنوان کتاب نوشته می شود.)
۲-    اگر بلافاصله به همان منبع قبلی استناد شود،(ارجاع مکرّر) به صورت های: همان، شماره ص، همان منبع، شماره ص، ایضاً، شماره ص و در منابع لاتین با نشانه اختصاری «Ibid» و شماره صفحه نوشته می شود.
۳-    اگر استناد با فاصله منبعی دیگر انجام شود، در صورتی که از یک مؤلّف بیش از یک منبع استفاده نشده، نام خانوادگی  و نام مؤلّف،  کلمه «پیشین»، شماره صفحه. مانند:
مارکوزه، هربرت، پیشین، ۷۸
۴-    اگر از یک مؤلّف بیش از یک اثر استفاده شده، در استنادهای دوم به بعد، علاوه بر نام خانوادگی و نام مؤلّف، نام اثر نیز نوشته می شود. مانند:
یوسفی، غلامحسین، برگ هایی در آغوش باد، پیشین، ۵۵
۵-    ارجاع به مجموعه مقالات به صورت نام خانوادگی و نام مؤلف مقاله، عنوان مقاله داخل گیوه، عنوان مجموعه مقالات، نام و نام خانوادگی جمع آوری یا تدوین کننده، نوبت چاپ، نام ناشر، محل چاپ، سال چاپ، شماره ص مانند:
پورنامداریان، تقی، «سنت و نوآوری در شعر اخوان ثالت»، باغ بی برگی، به کوشش علی دهباشی، چاپ اوّل، انتشارات برگ، تهران، ۱۳۷۸، ۱۲۳-۱۲۴
۶-    ارجاع به نشریات ادواری و مجلْات دانشگاهی به صورت زیر خواهد بود:
نام و نام خانوادگی مؤلّف،  عنوان مقاله، نام نشریه، شماره نشریه، سال نشریه، شماره صفحه
۷-    ارجاع به لغت نامه ها/فرهنگ ها/ دایره المعارف ها به صورت زیر خواهد بود:
نام اثر، ذیلِ مدخل استفاده شده
تبصره- در پاره ای از دایره المعارف ها چون نام نویسنده مقاله یا مدخل درج می شود، شیوۀ ارجاع دهی به این منابع مانند مجموعه مقالات خواهد بود.
۸-    ارجاع به آیات قرآن به صورت زیر خواهد بود:
نام یا شماره سوره/ شماره آیه
۱۱-    ارجاع به منابعی مانند روزنامه ها، اسناد تاریخی و دولتی و آیین نامه ها، نسخ خطی، میکرو فیلم ها، لوح های فشرده، منابع الکترونیکی، وب سایت ها، سخنرانی ها، برنامه های رادیویی و تلویزیونی، تقریرات کلاسی استادان، مصاحبه ها، گزارش ها و غیره نیز تابع اصولی است که در کتاب های آیین نگارش به تفصیل آمده است و در صورت لزوم باید از آنها استفاده شود. به عنوان نمونه شیوه نامه انجمن زبان مدرن آمریکا (MLA) و شیوه نامه انجمن روانشناسی آمریکا (A.P.A) و نیز کتاب «آیین نگارش»، اثر دکتر محمود فتوحی رودمعجنی، نشر سخن، ۱۳۸۵ صص ۱۵۷- ۱۸۶ که با توجّه با این شیوه نامه ها نوشته شده است، می تواند راهگشا باشد. معادل لاتین اصطلاحات علمی و آوانگاری اسامی خاصّ افراد، کتب، اماکن جغرافیایی و غیره در داخل متن بین دو هلالک(پرانتز) نوشته می شود. معادل کلمات و نام هایی باید نوشته شود که برای خوانندگان فرضی ناآشنا هستند و نوشتن معادل اصطلاحات و اسامی پرکاربرد و آشنا ضروری نیست.
۱۲-    در فهرست منابع و مآخذ تنها آثاری (اعم از کتاب، مقاله و سایر منابع)که در متن تحقیق مورد استفاده قرار گرفته اند، آورده می شود. منابع و مآخذ بر اساس ترتیب الفبایی تنظیم می شوند. با این توضیح که اگر ارجاع، درون متنی باشد، سال انتشار بعد از نام خانوادگی و نام مؤلّف و داخل هلالک ها نوشته می شود. مانند:
کتاب: نام خانوادگی، نام(سال انتشار) نام کتاب، شماره جلد (در صورت لزوم)، نام و نام خانوادگی مترجم، مصحّح، گردآورنده، نوبت چاپ، محلّ نشر: نام ناشر
مثال: استنفورد، مایکل(۱۳۸۷) فلسفۀ تاریخ، ترجمۀ احمد گل محمّدی، چاپ اوّل، تهران: نشر نی
اگر ارجاع به صورت پانوشت باشد، سال انتشار به انتهای اطلاعات کتاب شناختی منتقل می شود. مانند: استنفورد، مایکل، فلسفۀ تاریخ، ترجمۀ احمد گل محمّدی، چاپ اوّل، تهران، نشر نی، ۱۳۸۷
مقاله: نام خانوادگی، نام «عنوان مقاله»، نام و نام خانوادگی مترجم(در صورتی که مقاله ترجمه از زبانی دیگر باشد)، نام مجلّه یا مجموعه مقالات، سال (دوره) شماره، شماره صفحات
مثال: سرکاراتی، بهمن «رستم یک شخصیت تاریخی یا اسطوره ای» مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی فردوسی مشهد، سال ۱۲، شماره ۲، ۱۳۵۵، صص ۱۹۲-۱۶۱
تبصره ۱- نام کتاب ها و عنوان مقالات در متون فارسی Bold و در متون لاتین ایتالیک نوشته می شود.
تبصره۲- اگر کتاب یا مقاله دو نویسنده داشته باشد، نام خانوادگی و نامِ نفر اوّل و سپس نام و نام خانوادگی نفر دوّم نوشته می شود. اگر اثری بیش از دو نویسنده داشته باشد، نام خانوادگی و نام نفر اوّل و بعد کلمۀ « و همکاران» نوشته می شود.
۱۳-    در صورت متنوّع بودن منابع، بهتر است به ترتیب ابتدا کتب فارسی، مقالات فارسی، کتب عربی، مقالات عربی، کتب لاتین و مقالات لاتین آورده شود.
تبصره- در رشته هایی مانند تاریخ منابع آرشیوی شامل اسناد منتشر نشده و چاپ شده قبل از کتب و مقالات و سایر منابع آورده می شود.

درباره ی شرکت گردشگری سلامت ناسار

همچنین ببینید

کلاه سفید در سوریه

کلاه سفیدها به چه معناست (هکرهای کلاه سفید)

کلاه سفیدها به چه معناست (هکرهای کلاه سفید) امروز هکر ها را بر اساس نوع …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *