چند جوک (لطیفه ) عربی به لهجه سوری

چند جوک (لطیفه ) عربی به لهجه سوری جملات عربی با ترجمه فارسی حمصی قال لصاحبه: مبارح حلمت إنی سافرت على أمیرکا. صاحبه: وأنا حلمت إنی تجوزت. الأول: ولیش ما عزمتنی؟ التانی: سألت عنک قالوا لی مسافر!!! لطیفه های عربی همراه با ترجمه ———————————— حمصی بإیده مرایه، ویشوف وجهه فیها، ویقول لصاحبه: یا خی! هالوجه … ادامه خواندن چند جوک (لطیفه ) عربی به لهجه سوری