مروری بر اندیشه فردينان‌ ‌دوسوسور

مروري بر انديشه فردينان‌ ‌دوسوسور مفهوم نشانه از ديدگاه سوسور‌ ‌الگوي سوسور از نشانه، الگويي “دو وجهي” است.‌ ‌در الگوي سوسوري هر نشانه تشكيل شده از:‌ * “‌دال‌” signifiantتصوير صوتي‌ * “‌مدلول‌”signifie ‌مفهومي كه دال به آن دلالت مي كند.‌ ‌از ديد سوسور، نشانه زباني‌ ‌نه يك شيء را به يك نام، بلكه يك مفهوم … ادامه خواندن مروری بر اندیشه فردينان‌ ‌دوسوسور