برچسب: اطلاعات عمومی

چرا در دوره اسلامی اغلب دانشمندان کتاب های خود را به زبان عربی می نوشتند

چرا در دوره اسلامی اغلب دانشمندان کتاب های خود را به زبان عربی می نوشتند در دوره اسلامی بیشتر نویسندگان و دانشمندان بزرگ چه عرب و چه غیر عرب کتاب…