آیا به کار بردن کلمه تازی برای عرب ها جهت تحقیر عرب هاست

آیا به کار بردن کلمه تازی برای عرب ها جهت تحقیر عرب هاست چون تازی به معنای نوعی سگ است؟ در ابتدا در مورد این شایعه باید گفت خیر، این مطلب حقیقت ندارد. در … ادامه خواندن آیا به کار بردن کلمه تازی برای عرب ها جهت تحقیر عرب هاست