قهوه یا قحبه – مادر قهوه یا مادر قحبه ؟

قحبه یا قهوه / مادر قهوه یا مادر قحبه  یکی از دشنام هایی که متأسفانه عامه استفاده می کنند و به معنای آن توجه ندارند (مادر قهوه ) است که این عبارت اشتباه است … ادامه خواندن قهوه یا قحبه – مادر قهوه یا مادر قحبه ؟