نویسنده: شرکت ناسار - تجارت با عراق

دکتر حبیب کشاورز عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان - گروه زبان و ادبیات عربی
هزینه ویرایش عربی
Posted in مقالات حوزه ترجمه

ترجمه ما شبیه به لیس

ترجمه ما شبیه به لیس آسیب شناسی ترجمه مای شبیه به لیس در جزء اول و دوم قرآن کریم ( بر اساس نظریه کارمن گارسس)…

بیشتر بخوانید
عربی زدگی در شرح و تحلیل متون ادب فارسی
Posted in مقالات حوزه ترجمه

ارزیابی ترجمه قرآن بر اساس الگوی برمن

ارزیابی ترجمه قرآن بر اساس الگوی برمن بررسی کارآمدی الگوی برمن در ارزیابی ترجمه قرآن؛ مورد مطالعه گرایش منطقی سازی نویسندگان بینامتنیت در اشعار امام…

بیشتر بخوانید
ضرب المثل نه قم خوبه نه کاشون
Posted in مقاله عربی

غربت در شعر بارودی

غربت در شعر بارودی تبعید و غربت در شعر محمود سامی‌البارودی بینامتنیت در اشعار امام خمینی Read دانلود فایل کامل مقاله از اینجا مبارزه با…

بیشتر بخوانید