دسته: درس عربی مدارس

Posted in عربی مدارس (متن و ترجمه)

متن عربی با فعل امر همراه ترجمه فارسی

614{icon} {views}متن عربی با فعل امر همراه ترجمه فارسی زیر فعل امر (در متن عربی و ترجمه) خط کشیده شده است دانلود کتاب اللغه و…

بیشتر بخوانید
جواب تمرین صفحه 28 عربی دوازدهم تجربی ریاضی
Posted in عربی مدارس (متن و ترجمه)

جواب تمرین صفحه ۲۸ عربی دوازدهم تجربی ریاضی

608{icon} {views}جواب تمرین صفحه۲۸ عربی دوازدهم تجربی ریاضی سمکه السهم دانلود کتاب اللغه و السلطه فرکلاف Read سمکه(مبتدا) السهم من أعجب الأسماک فی الصید. إنها…

بیشتر بخوانید
ترجمه درس دوم عربی دوازدهم انسانی
Posted in عربی مدارس (متن و ترجمه)

ترجمه درس دوم عربی دوازدهم انسانی

379{icon} {views}ترجمه درس دوم عربی دوازدهم انسانی متن و ترجمه درس اول عربی ۳ زبان قرآن عربی دوازدهم انسانی متن و ترجمه عربی دوازدهم (زبان…

بیشتر بخوانید