نقش ایرانیان در توسعه تجارت امارات متحده عربی روابط عمیق تاریخی و اقتصادی میان ایران و امارات متحده عربی از قرن ها پیش از ایجاد امارات متحده عربی مدرن، تاکنون وجود داشته است. جامعه آماری ایرانیان در امارات متحده عربی، عمدتا ساکن امارات دبی هستند و درحال انجام فعالیت های […]

خدمات شرکت ناسار