نقد ترجمه عربی

415{icon} {views}نقد ترجمه عربی نقد ترجمه عربی مرزبان‌نامه براساس نظریه آنتوان برمن بازتاب اشتغال زنان در رمان Read   برای دانلود فایل کامل مقاله اینجا کلیک کنید   نویسندگان آرزو پوریزدانپناه کرمانی ۱ وصال میمندی ۲ ۱ استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد، یزد، ایران ۲ دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه یزد، یزد، …
ادامه ی نوشته نقد ترجمه عربی