دسته: اعزام راننده مسلط به عربی

اعزام راننده مسلط به عربی
مترجم عرب زبان به همراه ماشین
راننده ون مسلط به عربی
راننده اتوبوس مسلط به زبان عربی