برچسب: اسم تفضیل در دعای افتتاح

اسم تفضیل در دعای افتتاح

ترجمه فارسی دعای افتتاح