برچسب: اسم تفضیل در دعای افتتاح

اسم تفضیل در دعای افتتاح

ترجمه فارسی دعای افتتاح

اسم تفضیل در دعای افتتاح 0

اسم تفضیل در دعای افتتاح

اسم تفضیل در دعای افتتاح – دعای افتتاح با ترجمه فارسی اسم های تفضیل ترجمه فارسی متن عربی ۱-أفضل : برتر ۲-أحسن : بهتر ۳-آجمل: زیباتر ۴-أکمل: کامل تر ۵-أزکی : پاک تر  ...