برچسب: خواص

ترنجبین چیست + خواص ترنجبین 0

ترنجبین چیست خواص ترنجبین

ترنجبین چیست + خواص ترنجبین به شیرابه برگ و ساقه گیاه خارشتر ترنجبین گویند. استفاده از ترنجبین برای نوزادان و درمان زردی و پاکسازی دستگاه گوارش آنها در طب سنتی رایج است. همچنین بخوانید...