برچسب: زندگی نامه شاعران عرب

تأثیر زبان عربی بر فارسی 0

حطیئه کیست

حطیئه کیست شاعر عرب مخضرم جاهلی اسلامی نویسنده : سید احمد موسوی ابومُلَیکه جَرْوَل ‌بن اَوْس ‌بن مالک، از بنی قُطیعه بن ‌عَبْس، از شاعران برجسته مُخَضْرَمِ عرب است. مادرش، ضَرّاء، کنیز اَوس ‌بن...

مقاله عربی : شاعران صعلوک در ادبیات عربى 0

زندگی نامه تأبط شرا

زندگی نامه تأبط شرا شاعر عصر جاهلی لقب‌ یکی‌ از شاعران‌ «صعلوک‌» (راهزن‌) در دوران‌ جاهلیت‌ (راهزن‌) در دوران‌ جاهلیت‌. نام‌ کامل‌ او ثابت‌بن‌جابربن‌سفیان‌بن‌عُمَیثِل‌بن‌ عُدَیّبن‌ کعب‌ است‌ و مادرش‌، اُمیمه‌، زنی‌ از بنی‌قَیْن‌ بود...