برچسب: شعر ترجمه شعر فارسی به عربی

ترجمه شعر فارسی به عربی

شعر سهراب سپهری

فروغ فرخزاد

سعدی

حافظ

 

ترجمه شعر مهتاب نیمایوشیج به عربی

ترجمه شعر مهتاب نیمایوشیج به عربی ولد علی الاسفندیاری المعرف ب”نیما یوشیج” عام ۱۲۷۶ه.ش فی قریه یوش وهی إحدى قرى (مازندران) وکان والده إبراهیم خان النوری یتکسب من الزراعه والرعی…