برچسب: فن ترجمه عربی

روش های تحقیق 0

ترجمه ترکیب وصفی عربی

ترجمه ترکیب وصفی عربی ترکیبهای وصفی چنان‌‌که در دروس نحو عربی خوانده‌ایم، در زبان عربی صفت با موصوف، در چهار ویژگی مطابقت می‌کند: در جنس (مذکر و مؤنث بودن)؛ عدد (مفرد، مثنی و جمع...