برچسب: معناشناسی فیلمور

تأثیر زبان عربی بر فارسی ۰

نظریه معناشناسی فیلمور

نظریه معناشناسی فیلمور قالب های معنایی فعل «أبصَرَ» در قرآن کریم و بررسی ترجمه ی آنها بر پایه ی نظریه ی معناشناسی قالبی چارلز فیلمور نوان نشریه: پژوهش های زبانشناختی قرآن ارزیابی ترجمه عربی...

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com