عنصر پیرنگ در رمان عربی الطریق الطویل نجیب کیلانی

تأثیر زبان عربی بر فارسی

عنصر پیرنگ در رمان عربی الطریق الطویل نجیب کیلانی بررسی و تحلیل عنصر پیرنگ در رمان «الطریق الطویل» اثر نجیب الکیلانی ر عصر حاضر ادبیات داستانی بلحاظ طرح مهمترین و ریشه ای ترین مسائل مربوط به انسان و نیز میزان تاثیرگذاری و جلب خواننده اعتبار فوق العاده ای را بدست آورده است، همین امر موجب … ادامه

بررسی رمان الطریق الطویل نجیب الکیلانی

نوشتن چکیده برای مقاله عربی

بررسی رمان الطریق الطویل نجیب الکیلانی بررسی و تحلیل عنصر درونمایه در رمان «الطریق الطویل» اثر نجیب الکیلانی رمان، یکی از انواع داستان است که در دوره معاصر، یکی از ابزارهای مناسب برایبه تصویر کشیدن مسائل و مشکلات زندگی بشر و بیان افکار، عقاید و اندیشه ها محسوب می شود. این فن، اجزا و عناصر … ادامه