خانه / گوناگون / دانلود سؤالات کنکور ارشد سال ۱۳۹۶ – همه رشته ها

دانلود سؤالات کنکور ارشد سال ۱۳۹۶ – همه رشته ها

دانلود سؤالات کنکور ارشد سال ۱۳۹۶

ضمن آرزوی توفیق برای داوطلبان شرکت کننده در آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۶، به اطلاع می رساند سؤالات هریک از رشته های امتحانی در سایت سازمان قرار داده شد که از طریق لینک های زیر قابل دریافت است:

 

لینک دانلود دفترچهکد و عنوان رشته امتحانی
دریافت دفترچه شماره ۱
دریافت دفترچه شماره ۲
۱۱۰۱ – زبان وادبیات فارسی
دریافت دفترچه۱۱۰۲ – مجموعه علوم جغرافیایی
دریافت دفترچه۱۱۰۳ – سنجش ازدور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
دریافت دفترچه۱۱۰۴ – مجموعه زبان عربی
دریافت دفترچه۱۱۰۵ – علوم اقتصادی
دریافت دفترچه۱۱۰۶ – مجموعه تربیت بدنی وعلوم ورزشی
دریافت دفترچه۱۱۰۷ – تاریخ
 دریافت دفترچه۱۱۰۸ – مجموعه علوم اجتماعی
 دریافت دفترچه۱۱۰۹ – زبان های باستانی ایران
 دریافت دفترچه۱۱۱۰ – مجموعه زبان شناسی
 دریافت دفترچه۱۱۱۱ – مجموعه الهیات ومعارف اسلامی – علوم قرآنی
 دریافت دفترچه۱۱۱۲ – مجموعه الهیات ومعارف اسلامی- فقه و حقوق
 دریافت دفترچه۱۱۱۳ – مجموعه الهیات ومعارف اسلامی- فلسفه و کلام
 دریافت دفترچه۱۱۱۴ – مجموعه الهیات ومعارف اسلامی – ادیان
 دریافت دفترچه۱۱۱۵ – مجموعه الهیات ومعارف اسلامی – مخصوص اهل تسنن
 دریافت دفترچه۱۱۱۶ – مجموعه فلسفه
 دریافت دفترچه۱۱۱۷ – مجموعه علوم تربیتی /۱
 دریافت دفترچه۱۱۱۹ – علم اطلاعات ودانش شناسی
 دریافت دفترچه۱۱۲۰ – مجموعه زبان فرانسه
 دریافت دفترچه۱۱۲۱ – مجموعه زبان انگلیسی
دریافت دفترچه۱۱۲۲ – مجموعه زبان روسی
 دریافت دفترچه۱۱۲۴ – مجموعه زبان المانی
 دریافت دفترچه۱۱۲۵ – مجموعه مدیریت جهانگردی
 دریافت دفترچه۱۱۲۶ – مجموعه حقوق
 دریافت دفترچه۱۱۲۷ – ایرانشناسی
 دریافت دفترچه۱۱۲۹ – زبان وادبیات اردو
 دریافت دفترچه۱۱۳۰ – مجموعه علوم سیاسی وروابط بین الملل
 دریافت دفترچه۱۱۳۱ – مجموعه مطالعات جهان
 دریافت دفترچه۱۱۳۲ – باستان شناسی
 دریافت دفترچه۱۱۳۳ – مجموعه روانشناسی
 دریافت دفترچه۱۱۳۴ – مجموعه حسابداری
 دریافت دفترچه۱۱۳۷ – مطالعات زنان
 دریافت دفترچه۱۱۳۸ – مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی
 دریافت دفترچه۱۱۳۹ – مددکاری اجتماعی
 دریافت دفترچه۱۱۴۲ – مجموعه مدیریت
 دریافت دفترچه۱۱۴۳-مشاوره
دریافت دفترچه۱۱۴۴-مدیریت دریایی
دریافت دفترچه۱۱۴۵-مجموعه امور فرهنگی
 دریافت دفترچه ۱۱۴۶ – مجموعه محیط زیست
دریافت دفترچه ۱۱۴۸ – مجموعه مدیریت کسب و کار و امور شهری
دریافت دفترچه۱۱۴۸- مجوعه مدیریت کسب و کار و امور شهری(سوالات زبان )
 دریافت دفترچه۱۱۵۲ -مدرسی معارف اسلامی
دریافت دفترچه۱۱۵۳-مدیریت اطلاعاتی
 دریافت دفترچه۱۱۵۴ – مطالعات دفاعی -استراتژیک
 دریافت دفترچه۱۱۵۵ – اطلاعات استراتژیک
 دریافت دفترچه۱۱۵۶ – اماد
 دریافت دفترچه۱۱۵۷ – مدیریت بحران
 دریافت دفترچه۱۲۰۱ –  علوم زمین
 دریافت دفترچه۱۲۰۲ – مجموعه ژئوفیزیک وهواشناسی
 دریافت دفترچه شماره ۱

 دریافت دفترچه شماره ۲

۱۲۰۳ – مجموعه شیمی
 دریافت دفترچه۱۲۰۴ – مجموعه فیزیک
 دریافت دفترچه۱۲۰۵ – مجموعه فوتونیک
دریافت دفترچه ۱۲۰۵-مجموعه فوتونیک (سوالات اپتیک)
 دریافت دفترچه۱۲۰۶ – مجموعه زیست شناسی -علوم سلولی ومولکولی
 دریافت دفترچه۱۲۰۷ –  آمار
 دریافت دفترچه۱۲۰۸ – مجموعه ریاضی
 دریافت دفترچه۱۲۰۹ – مجموعه علوم کامپیوتر
 دریافت دفترچه۱۲۱۳ – زیست شناسی گیاهی
 دریافت دفترچه۱۲۱۴ – زیست شناسی علوم جانوری
 دریافت دفترچه۱۲۱۵ – مجموعه محیطزیست
 دریافت دفترچه۱۲۱۶ – زیست شناسی دریا
 دریافت دفترچه۱۲۱۷ – اوقیانوس شناسی فیزیکی
  دریافت دفترچه۱۲۱۸ – مجموعه تاریخ وفلسفه علم
 دریافت دفترچه۱۲۱۹ – علوم شناختی
دریافت دفترچه۱۲۲۰- مجموعخ علوم اطلاعاتی
 دریافت دفترچه ۱۲۵۱ – مجموعه مهندسی برق
 دریافت دفترچه۱۲۵۳ – مجموعه مهندسی نفت
  دریافت دفترچه۱۲۵۵ – مجموعه مهندسی پلیمر
  دریافت دفترچه۱۲۵۶ – مهندسی معماری کشتی
 دریافت دفترچه۱۲۵۷ -مجموعه مهندسی شیمی
 دریافت دفترچه۱۲۵۹ – مهندسی صنایع
 دریافت دفترچه۱۲۶۲ – مهندسی درسوانح طبیعی
 دریافت دفترچه۱۲۶۳ – مهندسی عمران نقشه برداری
 دریافت دفترچه۱۲۶۴ – مجموعه مهندسی عمران
 دریافت دفترچه۱۲۶۷ – مجموعه مهندسی مکانیک
 دریافت دفترچه
۱۲۶۸ – مجموعه مهندسی معدن
 دریافت دفترچه۱۲۷۲ – مجموعه مهندسی مواد ومتالوژی
 دریافت دفترچه۱۲۷۳ – نانوفناوری -نانومواد
 دریافت دفترچه۱۲۷۶ – مجموعه مهندسی فناوری اطلاعات
دریافت دفترچه شماره ۱

دریافت دفترچه شماره ۲

۱۲۷۷ – مجموعه مهندسی کامپیوتر
 دریافت دفترچه۱۲۷۹ – مجموعه مهندسی هوافضا
 دریافت دفترچه۱۲۸۳ – مهندسی نساجی
 دریافت دفترچه۱۲۸۵ – مهندسی شیمی -بیوتکنولوژی و داروسازی
 دریافت دفترچه۱۲۸۶ – مجموعه مهندسی پلیمر-صنایع رنگ
 دریافت دفترچه۱۲۸۷ – مهندسی طراحی محیطزیست
 دریافت دفترچه۱۲۹۰ – مهندسی ابزاردقیق واتوماسیون درصنایع نفت
 دریافت دفترچه۱۲۹۲ – مهندسی ایمنی وبازرسی فنی
 دریافت دفترچه۱۲۹۳ – مهندسی شیمی -بهداشت -ایمنی ومحیطزیست
 دریافت دفترچه۱۲۹۴ – مجموعه ایمنی صنعتی
 دریافت دفترچه۱۳۰۱ – مجموعه مرتع و آبخیزداری
 دریافت دفترچه۱۳۰۲ – علوم و مهندسی آب
 دریافت دفترچه۱۳۰۳ – مجموعه زراعت واصلاح نباتات
 دریافت دفترچه۱۳۰۴ – اقتصادکشاورزی
 دریافت دفترچه۱۳۰۵ – علوم و مهندسی باغبانی
 دریافت دفترچه۱۳۰۶ – ترویج وآموزش کشاورزی
 دریافت دفترچه۱۳۰۷ – علوم و مهندسی جنگل
 دریافت دفترچه۱۳۰۸ – مجموعه مدیریت حاصلخیزی- زیست فناوری و منابع خاک
 دریافت دفترچه۱۳۰۹ – مجموعه علوم دام وطیور
 دریافت دفترچه۱۳۱۱ – علوم و مهندسی شیلات
 دریافت دفترچه۱۳۱۲ – مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی
 دریافت دفترچه۱۳۱۳ -علوم ومهندسی صنایع غذایی
 دریافت دفترچه۱۳۱۴ -حشره شناسی کشاورزی
 دریافت دفترچه۱۳۱۵ – بیماری شناسی گیاهی
 دریافت دفترچه۱۳۱۷ – علوم و مهندسی محیط زیست
 دریافت دفترچه۱۳۱۹ -مهندسی مکانیک بیوسیستم
 دریافت دفترچه۱۳۲۱ – مدیریت و کنترل بیابان
 دریافت دفترچه۱۳۲۲ – مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی
 دریافت دفترچه۱۳۲۳ – اکوهیدرولوژی
 دریافت دفترچه۱۳۲۴ – بیوتکنولوژی درکشاورزی
 دریافت دفترچه۱۳۲۵ – توسعه روستایی
 دریافت دفترچه۱۳۲۶ – شناسایی ومبارزه باعلف های هرز
 دریافت دفترچه۱۳۲۷ – مدیریت کشاورزی
 دریافت دفترچه۱۳۲۸ – مهندسی فضای سبز
 دریافت دفترچه۱۳۵۰ – مجموعه برنامه ریزی شهری -منطقه ای ومدیریت شهری
 دریافت دفترچه۱۳۵۱ – طراحی شهری
 دریافت دفترچه۱۳۵۲ – مجموعه معماری
 دریافت دفترچه۱۳۵۳ – مرمت واحیای ابنیه وبافت های تاریخی
 دریافت دفترچه۱۳۵۶ – نمایش عروسکی
 دریافت دفترچه۱۳۵۷ – مجموعه هنرهای نمایشی وسینما
 دریافت دفترچه۱۳۵۸ – مجموعه هنرهای تصویری وطراحی
 دریافت دفترچه ۱۳۵۹ – مجموعه هنرهای پژوهشی وصنایع دستی
 دریافت دفترچه۱۳۶۰ – مجموعه هنرهای موسیقی
 دریافت دفترچه۱۳۶۱ – مجموعه هنرهای ساخت ومعماری
 دریافت دفترچه۱۳۶۲ – طراحی صنعتی
 دریافت دفترچه۱۳۶۳ – فرش
 دریافت دفترچه۱۳۶۴ – طراحی پارچه ولباس
 دریافت دفترچه۱۵۰۱ – انگل شناسی دامپزشکی
 دریافت دفترچه۱۵۰۲ – فیزیولوژی دامپزشکی
 دریافت دفترچه۱۵۰۳- قارچ شناسی دامپزشکی
 دریافت دفترچه۱۵۰۴ – بافت شناسی دامپزشکی
 دریافت دفترچه۱۵۰۵ – باکتری شناسی دامپزشکی
 دریافت دفترچه۱۵۰۶ – ایمنی شناسی دامپزشکی
 دریافت دفترچه۱۵۰۷ – بهداشت وکنترل کیفی موادغذایی
 دریافت دفترچه۱۵۰۹ – بیوشیمی بالینی
 دریافت دفترچهزبان فرانسه برای کد رشته ۱۱۱۷ و ۱۱۴۳ – صبح پنجشنبه
 دریافت دفترچهزبان فرانسه و زبان آلمانی برای کد رشته ۱۱۰۸ و ۱۱۱۶ و ۱۱۳۰ – صبح جمعه
 دریافت دفترچهزبان فرانسه – مجموعه زبان شناسی
 دریافت دفترچه زبان فرانسه- مجموعه حقوق

 

درباره ی شرکت گردشگری سلامت ناسار

همچنین ببینید

خالتور چیست

خالتور یعنی چه ؟ خالتور به چه معناست

خالتور یعنی چه ؟ خالتور به چه معناست واژه خالتور چه معنایی دارد خالتور: خواننده …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *