ناخن پریان

ناخن پریان - ناخن بویا

ناخن پریان ناخن پریان

نام علمی : honycha

اظْفار الطَّیب:به فارسى ناخن پریان گویند و ناخن خرس و ناخن بویا نامند و آن، جسم صلبى است صدفى شبیه به ناخن و مدور و خوشبو و سفید مایل به سرخى و از سواحل بحر هند خیزد. و از اقسام حلزون است، و بعضى از او سرخ و با تقعیر و بعضى سفید و بزرگ و با دسومت و کم ب. بود. و قسمى بزرگ‏تر از اوّل و کوچک‏تر از ثانى و سیاه و ناخن دیو گویند و بهترین او قسم اوّل هندى است و اقسام او را چون بسوزانند، بوى جند از آن ظاهر مى ‏شود. در دوّم، گرم و خشک و مدر فضلات و خون و ملطّف اخلاط غلیظه و جهت اختناق رحم و صرع و خفقان معدى و رطوبى و درد بارد جگر و رحم و اخراج خون منعقد در گرده و جمیع امراض بارده رحم و بخور او جهت صرع و سکته و نزلات و غشى و اختناق رحم و احتباس حیض، نافع.مصدع و مصلحش سکنجبین و مورث سحج و مصلحش گل ارمنى و قدر شربتش از یک درهم تا سه درهم و بدلش قصب الذریره است.

منبع : کتاب تحفه المومنین حکیم محمد مومن تنکابنی ج ۱ ص ۵۰-۵۱

ناخن پریان - ناخن بویا

درباره ی شرکت گردشگری سلامت ناسار

همچنین ببینید

درمان میگرن

فواید اسپند برای درمان میگرن

فواید اسپند برای درمان میگرن ساعت ۲۴/ یک متخصص طب سنتی تونسی تاکید کرد اسپند …

یک دیدگاه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *