امروز : دوشنبه, ۱۹ آذر , ۱۳۹۷ - 2 ربيع ثاني 1440
 • تصغیر در عربی

  تصغیر در عربی

  تصغیر در عربی قواعد تصغیر در زبان عربی ۱- مصغر کلمه سه حرفی بر وزن (فُعَیْل) می آید. مانند: رَجُل – رُجَیْل ۲- مصغّر کلمه چهار حرفی بر وزن (فُعَیْلِل) می آید. مانند: دِرهم که دُرَیْهِم می شود. ۳- وزن های دیگر اسم مصغر عبارتند از: فُعَیْلَه،فُعَیْلان مانند: زُهَیْره، سُکَیْران ۴- در تصغیر اسم فاعل […]

 • اسم علم مرکب

  اسم علم مرکب

  اسم علم مرکب اسم علم مرکب اسمی است که از دو کلمه یا بیشتر تشکیل شده استاسم علم مرکب سه نوع است : مرکب اضافی، مرکب اسنادی و مرکب مزجی۱-مرکب اضافی: مرکب اضافی اسمی است که از دو بخش تشکیل شده است بخش اول مضاف و بخش دوم مضاف الیه است. اسم هایی مانند عبدالله […]

 • ضمیر عائد صله چیست

  ضمیر عائد صله چیست

  عائد صله : ضمیر غایبی است که از نظر جنس وعدد باموصول مطابقت دارد گاهی درجمله ذکر می گردد وگاهی از آن حذف می شود . مانند : هوالذی ارسل رسوله بالهدی .( رسوله عائد : مذکور ) اللهم وفقنا لما تحب وترضی .( تحبه وترضاه : عائد محذوف ) عیِّن عائد الصله محذوفاً: ۱) […]

خدمات شرکت ناسار

جدیدترین مطالب

تصغیر در عربی

تصغیر در عربی قواعد تصغیر در زبان عربی ۱- مصغر کلمه سه حرفی بر وزن (فُعَیْل) می آید. مانند: رَجُل – رُجَیْل ۲- مصغّر کلمه چهار حرفی بر وزن (فُعَیْلِل) می آید. مانند: دِرهم که دُرَیْهِم می شود. ۳- وزن های دیگر اسم مصغر عبارتند از: فُعَیْلَه،فُعَیْلان مانند: زُهَیْره، سُکَیْران ۴- در تصغیر اسم فاعل […]

۱۹ آذر ۱۳۹۷

اسم علم مرکب

اسم علم مرکب اسم علم مرکب اسمی است که از دو کلمه یا بیشتر تشکیل شده استاسم علم مرکب سه نوع است : مرکب اضافی، مرکب اسنادی و مرکب مزجی۱-مرکب اضافی: مرکب اضافی اسمی است که از دو بخش تشکیل شده است بخش اول مضاف و بخش دوم مضاف الیه است. اسم هایی مانند عبدالله […]

۱۸ آذر ۱۳۹۷

ضمیر عائد صله چیست

عائد صله : ضمیر غایبی است که از نظر جنس وعدد باموصول مطابقت دارد گاهی درجمله ذکر می گردد وگاهی از آن حذف می شود . مانند : هوالذی ارسل رسوله بالهدی .( رسوله عائد : مذکور ) اللهم وفقنا لما تحب وترضی .( تحبه وترضاه : عائد محذوف ) عیِّن عائد الصله محذوفاً: ۱) […]

۱۸ آذر ۱۳۹۷

نعت مقطوع چیست ؟

نعت مقطوع : آنست که نعت از منعوت از لحاظ « اعراب» مطابقت نمی کند .

۱۷ آذر ۱۳۹۷

نعت حقیقی و سببی

نعت حقیقی و سببی صفت حقیقی و سببی نعت و صفت به یک معنا هستند نعت یا صفت تابعی است که تمام کننده متبوعش است با بیان معنایی که در متبوع یا متعلق متبوعش است بنابراین دو نوع نعت وجود دادرد: ۱-نعت حقیقی : جاء رجل عالم ۲-نعت سببی: مانند: جاء رجل عالم أبوه در […]

۱۶ آذر ۱۳۹۷