خانه / گردشگری سلامت ناسار / آزمایشگاه در سمنان

آزمایشگاه در سمنان

آزمایشگاه در سمنان لیست، آدرس و شماره تلفن درمانگاه ها و آزمایشگاه های استان سمنان

آزمایشگاه در سمنان

شهرها در ردیف دوم و به ترتیب حروف الفباء ذکر شده است

برای پیدا کردن یک مورد خاص ابتدا دکمه ctrl بعلاوه f را بگیرید و سپس کلمه یا عبارت مورد نظر را جستجو کنید

استان                         شهر                 تخصص                      نوع                            نام                          آدرس                    تلفن

سمناندامغانعلوم آزمایشگاهیآزمایشگاهآزمایشگاه شفامحله نو- آزمایشگاه شفا۰۲۳۳۵۲۳۷۷۱۰
سمناندامغانبیمارستانبیمارستان ولایت دامغاندامغان میدان دانشجو بلوار چشمه علی۰۲۳۳۵۲۲۵۱۲۱
سمناندامغانقلبتخصصیقلب و عروقدامغان-خیابان خندق-ساختمان پزشکی تخصصی۰۲۳۳۵۲۶۲۱۶۱
سمناندامغانداروسازداروخانهداروخانه دکتر تقی پوردامغان خیابان امام خمینی پلاک ۱۱۱۰۲۳۳۵۲۳۱۲۴۵
سمناندامغانداروسازداروخانهداروخانه دکتر حیدرنژاددامغان.بلوار پیروزی.داروخانه دکتر حیدرنژاد۰۲۳۳۵۲۳۱۰۴۵
سمناندامغانداروسازداروخانهداروخانه شبانه روزیدامغان – خیابان امام خمینی – پلاک ۱۹۱۰۲۳۳۵۲۵۵۵۹۹
سمناندامغانداروسازداروخانهدکتر نوریخیابان پرستار جنب کلینیک مرشدی۰۲۳۳۵۲۳۲۷۳۳
سمناندامغانداروسازداروخانهشفا – اکبری فربلوار آزادی -خ خندق – داروخانه دکتر اکبری فر۰۲۳۳۵۲۴۷۲۱۲
سمناندامغانداروسازداروخانهطاهره طاهریدامغان-خیابان امام-پاساژ مطلب خان-دارو خانه طاهری۰۲۳۳۵۲۴۵۲۴۶
سمناندامغانداروسازداروخانهمرکزیخیابان پرستار جنب کلینیک مرشدی۰۲۳۳۵۲۳۲۷۳۳
سمناندامغاندرمانگاهجوادالائمه (ع)بلوار پیروزی -محله نو جنب آزمایشگاه شفا درمانگاه جواد الائمه پلاک ۲۰۲۳۳۵۲۵۱۰۳۰
سمناندامغانفیزیوتراپیفیزیوتراپیشیرنگیخیابان پرستار – کوچه شهید حامدی- ساختمان امید شماره ۵ طبقه اول واحد ۴۰۲۳۳۵۲۳۵۵۱۱
سمناندامغانفیزیوتراپیفیزیوتراپیفیزیوتراپی صدرسمنان – دامغان -باغ جنت غربی-ساختمان ولایت ۸ -ط همکف-واحد ۱ -فیزیوتراپی صدر۰۲۳۳۵۲۴۳۰۶۷
سمناندامغانفیزیوتراپیفیزیوتراپیمرکزیخیابان پرستار – فیزیوتراپی مرکزی۰۲۳۳۵۲۵۵۱۴۰
سمناندامغانپزشک عمومیپزشکاحمد رضاییدامغان-خیابان پرستار-جنب آژانس فجر۰۲۳۳۵۲۳۶۰۵۰
سمناندامغاناعصاب و روان(روانپزشک)پزشکدکتر سونا ستایشدامغان.میدان فرهنگ.ساختمان چهارده معصوم.طبقه اول۰۲۳۳۵۲۳۹۶۱۳
سمناندامغاناطفالپزشکمحمد حسین شهیدیدامغان-خیابان پرستار-ساختمان پزشکان مرکزی-واحد۷۰۲۳۳۵۲۵۲۴۳۰
سمناندامغانداخلیپزشکمحمد حسین مسگرپورمیدان شهدا خیابان پاسداران کوچه طباطبایی پلاک ۴۰۲۳۳۵۲۵۱۰۱۲
سمناندامغانپزشک عمومیپزشکمطب دکتر امید حسنیخ امام جنب داروخانه شبانه روزی مهدی۰۲۳۳۵۲۴۴۰۹۹
سمناندامغاناطفالپزشکمهدی تاج بخشطبقه دوم ازمایشگاه شفا-واحد ۵۰۲۳۳۵۲۴۷۵۸۸
سمناندامغانداخلیپزشکمیترا سمیعیدامغان چهارراه باغ جن باغ جنت غربی ساختمان پزشکان ولایت ط ۱ واحد ۱۰۲۳۳۵۲۵۰۸۸۸
سمناندامغانپزشک عمومیپزشکمینا حسینیدامغان- بلوار شمالی۰۲۳۳۵۲۶۱۶۸۱
سمنانسمنانآزمایشگاهآزمایشگاه رازیسمنان میدان معلم هشت متری اول آزمایشگاه رازی۰۲۳۳۳۴۴۵۹۴۲
سمنانسمنانعلوم آزمایشگاهیآزمایشگاهدانش سمنانسمنان – میدان سعدی -ابتدای بلوار قدس –۰۲۳۳۳۳۴۰۲۲۰
سمنانسمنانپاتولوژیآزمایشگاهدکتر الهیمیدان سعدی- بلوار مولوی – طبقه فوقانی بانک سامان (ازمایشگاه دکتر الهی)۰۲۳۳۳۳۴۱۰۲۵
سمنانسمنانعلوم آزمایشگاهیآزمایشگاههادیاستان سمنان – شهر سمنان – میدان سعدی – ساختمان صدف – طبقه اول۰۲۳۳۳۳۳۳۵۵۲
سمنانسمنانپاتولوژیآزمایشگاهپاستورسمنان بلوارولیعصر خیابان یاسرازمایشگاه پاستور۰۲۳۳۳۳۳۰۵۷۷
سمنانسمنانبیمارستانبیمارستان شفا تامین اجتماعی سمنانبلوار علم و صنعت بیست متری وحدت۰۲۳۳۳۴۴۲۱۱۲
سمنانسمنانبیمارستانحضرت امیرالمومنینسمنان خ مصطفی خمینی۰۲۳۳۳۴۶۰۰۵۵
سمنانسمنانبیمارستانپانزده خردادسمنان- مهدی شهر- خیابان امام- بیمارستان پانزده خرداد۰۲۳۳۳۶۲۲۶۱۶
سمنانسمنانداخلیتصویر برداریسونو گرافی دکتر صادقیسمنان میدان سعدی مجتمع صدف طبقه سوم واحد ۳۰۲۳۳۳۳۳۴۸۳۰
سمنانسمنانفیزیوتراپیتوانبخشیمرکز فیزیوتراپی ابن سیناسمنان بلوار حکیم الهی روبروی مجمع ابوالفضل (ع) درمانگاه فرهنگیان۰۲۳۳۳۳۲۲۰۱۷
سمنانسمنانداروسازداروخانه۱۷شهریورمیدان سعدی-بلوار۱۷شهریور-نبش کوچه ی یاس اول-داروخانه ۱۷شهریور۰۲۳۳۳۳۲۲۷۸۸
سمنانسمنانداروسازداروخانهآریابلوارحکیم الهی- جنب درمانگاه فرهنگیان- داروخانه آریا۰۲۳۳۳۳۲۲۰۱۵
سمنانسمنانداروسازداروخانهداروخانه دکتر ارسطومیدان سعدی-جنب مجتمع صدف۰۲۳۱۳۳۳۲۸۵۷
سمنانسمنانداروسازداروخانهداروخانه دکتر ذوالفقارپوربلوار معلم مجتمع تجاری معلم طبقه همکف داروخانه دکتر ذوالفقارپور۰۲۳۳۳۳۴۲۰۰۹
سمنانسمنانداروسازداروخانهداروخانه دکتر شریعتمیدان معلم/هشت متری اول/ساختمان پزشکان رازی/داروخانه دکتر شریعت۰۲۳۳۳۴۵۶۶۶۰
سمنانسمنانداروسازداروخانهداروخانه دکتر مقیمیضلع شمالی پارک سنگی داروخانه دکتر مقیمی۰۲۳۳۳۳۶۱۴۰۳
سمنانسمنانسایرداروخانهداروخانه سلامیسرخه بلوار انقلاب داروخانه سلامی۰۲۳۳۳۶۱۲۶۶۶
سمنانسمنانداروسازداروخانهدرمانساختمان پزشکان قومس۰۲۳۳۳۳۳۰۸۹۸
سمنانسمنانداروسازداروخانهدکتر مقدمسمنان- خیابان امام – داروخانه دکتر مقدم۰۲۳۳۳۳۲۲۵۹۵
سمنانسمنانداروسازداروخانهشبانه روزی حکیممیدان سعدی بلوار قدس۰۲۳۳۳۳۳۰۳۶۵
سمنانسمناندرمانگاهدرمانگاه فرهنگیانسمنان میدان امام اول بلوار حکیم الهی روبروی مجمع ابوالفضل درمانگاه فرهنگیان۰۲۳۳۳۳۲۲۰۱۷
سمنانسمناندرمانگاهدرمانگاه پنجم آذرمیدان ابوذر خیابان ابوذر نرسیده به سه راه ابوذردرمانگاه پنجم آذر۰۲۳۳۳۳۴۳۴۵۲
سمنانسمناندرمانگاهپلی کلینیک تخصصی خاتم الانبیاء(ص)سمنان بلوار ۱۷ شهریور پلی کلینیک تخصصی خاتم الانبیاء(ص)۰۲۳۳۳۳۲۲۷۷۳
سمنانسمناندرمانگاهکلینیک تخصصی دندان پزشکی دانشگاهسمنان بلوار ۱۷ شهریور دانشکده دندانپزشکی۰۲۳۳۳۳۳۴۶۵۷
سمنانسمنانپزشک عمومیدرمانگاه دندان پزشکیدندانپزشکی نورسمنان – بلوار قدس- روبه روی هنرستان شهید عباسپور۰۲۳۳۳۳۶۰۱۱۰
سمنانسمناندندانپزشک عمومیدرمانگاه دندان پزشکیظفرسمنان  بلوار نهضت خیابان ظفر۰۲۳۳۳۴۵۳۷۰۰
سمنانسمناندندانپزشک عمومیدندان پزشکیمعصومه افتخاریباغ فردوس نبش دوازده متری اول مجتمع مهستان طبقه سوم۰۲۳۳۳۳۵۰۰۶۰
سمنانسمنانمرکز تصویر برداریمرکز تصویربرداری پزشکی رضاسمنان ضلع جنوب شرقی میدان امام علی (ع)۰۲۳۳۳۴۳۲۰۰۱
سمنانسمنانکلیهپزشکارش اردستانی زادهبلوار ولیعصر، خیابان بعثت، ساختمان پزشکان قومس، طبقه دوم، واحد ۲۰۴۰۲۳۳۳۳۴۴۵۳۲
سمنانسمنانپوستپزشکبابک یغماییمیدان معلم خیابان ۸متری اول پلاک۳۲۰۲۳۳۳۴۴۷۶۹۸
سمنانسمنانداخلیپزشکدکتر اتوسا نجم الدینسمنان – خیابان بعثت۰۲۳۳۳۳۴۴۵۳۲
سمنانسمنانداخلیپزشکدکتر شاهرخ موسویسمنان میدان سعدی مجتمع صدف۰۲۳۳۳۳۲۷۱۵۱
سمنانسمنانپزشک عمومیپزشکدکتر محمد کرم الدینسمنان -میدان معلم ساحتمان پزشکان۰۲۳۳۳۴۳۳۰۷۰
سمنانسمنانداخلیپزشکعباس ذوالفقاریخ بعثت ساختمان پزشکان قومس۰۲۳۳۳۳۴۰۰۱۵
سمنانسمنانپزشک عمومیپزشکعبدالحسین واحدیسرخه بلوار بسیج مجتمع مسکونی بعثت۰۲۳۳۳۶۱۳۲۰۲
سمنانسمنانداخلیپزشکمحبوبه دربانبلوار مدرس خیابان ۱۱ غربی پلاک ۶۷۰۲۳۳۳۴۵۳۴۴۷
سمنانسمناناطفالپزشکمحمد اسماعیل امین بیدختیسمنان بلوار قایم پ ۲۰۰۲۳۳۳۳۲۴۶۹۴
سمنانسمنانپزشکمرتضی رضائیسمنان.میدان سعدی.مجتمع صدف.طبقه ۳٫واحد۸۰۲۳۳۳۳۳۶۶۸۰
سمنانسمناناطفالپزشکیاسین حسین زادهبلوار ولیعصر-پارک سنگی -ساختمان پزشکان قومس۰۲۳۳۳۳۴۰۰۱۵
سمنانشاهرودعلوم آزمایشگاهیآزمایشگاهآزمایشگاه تشخیص طبی رازیمیدان امام خمینی – ابتدای خیابان امام جنب بانک کشاورزی – آزمایشگاه رازی۰۲۳۳۲۲۲۴۷۰۰
سمنانشاهرودپاتولوژیآزمایشگاهآزمایشگاه دانشخیابان ۲۲ بهمن-ساختمان پزشکان اندیشه-آزمایشگاه دانش۰۲۳۳۲۲۲۷۸۷۲
سمنانشاهرودعلوم آزمایشگاهیآزمایشگاهآزمایشگاه سجادخیابان۲۲بهمن مجتمع بهار طبقه همکف۰۲۳۳۲۲۲۲۶۶۲
سمنانشاهرودعلوم آزمایشگاهیآزمایشگاهآزمایشگاه سینا شاهرودخیابان ۲۲بهمن ساختمان پزشکان شفا طبقه همکف۰۲۳۳۲۲۲۱۱۲۲
سمنانشاهرودپاتولوژیآزمایشگاهمهرخ ۲۲ بهمن  کوچه شهید مزجی  ساختمان رسول اکرم (ص)۰۲۳۳۲۲۳۴۲۹۸
سمنانشاهرودبیمارستانبیمارستان امام حسین (ع)انتهای خیابان امام۰۲۳۳۲۳۴۲۰۰۰
سمنانشاهرودبیمارستانبیمارستان فاطمیهخیابان ۲۲بهمن روبروی پارک کودک۰۲۳۳۲۲۲۴۰۹۱
سمنانشاهرودبیمارستانخاتم الانبیاءبلوار دانشگاه مقابل دانشگاه صنعتی بیمارستان خاتم الانبیا شاهرود۰۲۳۳۲۳۹۲۶۶۱
سمنانشاهرودداروسازداروخانهخانم مریم امینیانخیابان ۲۲بهمن ساختمان پزشکان میلاد۰۲۳۳۲۲۲۸۹۵۰
سمنانشاهرودداروسازداروخانهداروخانه دکتر عاطفیساختمان پزشکان بهار داروخانه دکتر عاطفی۰۲۳۳۲۲۲۸۴۳۶
سمنانشاهرودداروسازداروخانهداروخانه دکتر مقیمیبسطام بلوار ایت الله طالقانی کوچه ایت الله توحیدی۰۲۳۳۲۵۲۳۹۴۹
سمنانشاهرودداروسازداروخانهداروخانه دکتر کاظمیساختمان پزشکان مرکزی طبقه همکف۰۲۳۳۲۲۲۱۹۴۹
سمنانشاهرودداروسازداروخانهداروخانه دکترامیراحمدیشاهرود خیابان ۲۲ بهمن کوچه شهید مزجی داروخانه دکتر امیراحمدی۰۲۳۳۳۲۲۳۲۶۶
سمنانشاهرودداروسازداروخانهداروخانه دیابتدای خیابان امام روبروی بیمه ایران۰۲۳۳۲۲۲۷۸۸۷
سمنانشاهرودداروسازداروخانهداروخانه شبانه روزی مهرشاهرود خیابان ۲۲بهمن کوچه ۱۲ساختمان پزشکان فاتح۰۲۳۳۲۲۴۳۰۰۰
سمنانشاهرودداروسازداروخانهدکتر طزریخیابان ۲۲بهمن ساختمان پزشکان شفا۰۲۳۳۲۲۲۹۶۲۹
سمنانشاهرودداروسازداروخانهزهرا حیدریمیامی خیابان امام روبروی شورای حل اختلاف۰۲۳۳۲۶۲۳۶۲۹
سمنانشاهروددرمانگاهدرمانگاه امام حسین (ع)خیابان امام روبروی بانک خون۰۲۳۳۲۳۳۴۹۶۵
سمنانشاهروددرمانگاهدرمانگاه رضوی شاهرودانتهای خیابان ۱۵خرداد سرنبش۰۲۳۳۲۲۲۶۵۰۶
سمنانشاهروددرمانگاهدرمانگاه فرهنگیان شاهرودشاهرود خیابان فردوسی کوچه ثبت قدیم۰۲۳۳۲۲۳۶۰۱۵
سمنانشاهروددرمانگاهموسسه فرهنگی بهداشتی درمانی وخدماتی حوزه علمیه شاهرودشاهرود خ ۲۲بهمن کوی ۱۷روبروی ساختمان پزشکان مرکزی۰۲۳۳۲۲۴۱۰۰۰
سمنانشاهرودسایرفیزیوتراپیجمعیت هلال احمر شاهروداستان سمنان شهرستان شاهرودخ شهدا جمعیت هلال احمر  مرکز فیزیوتراپی۰۲۳۳۲۳۵۰۰۸۵
سمنانشاهرودفیزیوتراپیفیزیوتراپیفیزیوتراپی جعفرآقاییخیابان تهران/کوچه ۲۳(مقابل پمپ بنزین)/درب سوم سمت راست۰۲۳۳۲۳۴۶۸۳۰
سمنانشاهرودفیزیوتراپیفیزیوتراپیفیزیوتراپی جهانسیرشاهرود- خیابان ۲۲ بهمن – جنب دنیای کودک – ساختمان پزشکان فارابی – طبقه همکف۰۲۳۳۲۲۲۲۳۰۳
سمنانشاهرودفیزیوتراپیفیزیوتراپیموسسه فیزیوتراپی ایرانمهرشاهرود .خ ۲۲ بهمن . کوچه شهید مزجی . ساختمان پزشکان حضرت رسول . طبقه زیرین . مرکز توانبخشی ایرانمهر۰۲۳۳۲۲۳۶۵۱۲
سمنانشاهروداعصاب و روان(روانپزشک)پزشکحجت بسطامیشاهرود- خیابان ۲۲بهمن -ساختمان پزشکان میلاد -تلفن ۳۲۲۲۹۷۸۱-۰۲۳۰۲۳۳۲۲۲۹۷۸۱
سمنانشاهرودپزشک عمومیپزشکدکتر محمدرضا بصیریشاهرود- میدان امام ابتدای خیابان ۲۲ بهمن ساختمان پزشکان شفا طبقه هم کف۰۲۳۳۲۲۲۰۵۶۵
سمنانشاهرودپزشک عمومیپزشکدکترمحمدحسین خانیخیابان ۲۲بهمن -کوچه شهید مزجی-ساختمان پزشکان رسول اکرم(ص)-طبقه دوم۰۲۳۳۲۲۳۲۵۴۴
سمنانشاهرودپزشک عمومیپزشکرضاکلینیخیابان ۲۲بهمن ساختمان پزشکان بهارطبقه زیرزمین۰۲۳۳۲۲۲۱۶۳۳
سمنانشاهرودزنانپزشکسکینه کلاهدوزانخیابان ۲۲بهمن ساختمان پزشکان شفا طبقه اول۰۲۳۳۲۲۲۲۸۵۴
سمنانشاهرودپزشک عمومیپزشکسید احمد عطاردیابتدای خیابان شهدا پلاک ۵۱۰۲۳۳۲۲۳۹۶۹۸
سمنانشاهرودپزشک عمومیپزشکسیدابراهیم شجاعیخیابان شرکت نفت بعدازتالارپارمیس۰۲۳۳۲۳۳۶۹۰۷
سمنانشاهرودپزشک عمومیپزشکسیدعلی یاسینیساختمان پزشکان بهار طبقه اول واحد ۹۰۲۳۳۲۲۳۰۱۹۳
سمنانشاهرودارولوژیپزشکسیدوحید صدربلوریانخیابان ۲۲بهمن – ساختمان پزشکان بهار-طبقه دوم۰۲۳۳۲۲۳۱۱۳۲
سمنانشاهرودپزشک عمومیپزشکفرناز پروانیخیابان ۲۲ بهمن ساختمان رسول اکرم۰۲۳۳۲۲۴۱۱۶۰
سمنانشاهروداعصاب و روان(روانپزشک)پزشکلادن مقدمخیابان ۲۲بهمن کوچه ۱۲ساختمان پزشکان فاتح طبقه ۳واحد۹۰۲۳۳۲۲۴۲۷۹۹
سمنانشاهرودداخلیپزشکمحمد دستفانشاهرود خیابان ۲۲بهمن کوچه شهیدمزجی ساختمان پزشکان میلاد۰۲۳۳۲۲۳۴۷۱۴
سمنانشاهرودپزشک عمومیپزشکمحمد رضا خورسند کماچالی۲۲بهمن ساختمان پزشکان مرکزی طبقه همکف۰۲۳۳۲۲۳۱۰۵۹
سمنانشاهرودپزشک عمومیپزشکمطب دکتر حبیبه اکبریبسطام  بلوار ایت الله طالقانی کوچه ایت الله توحیدی مطب دکتر حبیبه اکبری۰۲۳۳۲۵۲۳۸۸۴
سمنانشاهرودپزشک عمومیپزشکمطب دکتر حسن ناظمیامام روبروی داروخانه شبانه روزی دی۰۲۳۳۲۲۲۶۸۵۴
سمنانشاهرودپزشک عمومیپزشکمژگان همایونی زادساختمان پزشکان بهار – طبقه اول واحد ۹۰۲۳۳۲۲۲۰۷۹۱
سمنانشاهرودداخلیپزشکنسرین رضویان زادهشاهرود خیابان ۲۲بهمن ساختمان پزشکان رسول اکرم طبقه اول۰۲۳۳۲۲۳۱۴۴۲
سمنانشاهروداطفالپزشکنسرین فاتح۲۲بهمن ساختمان مرکزی طبقه همکف۰۲۳۳۲۲۳۱۰۵۹
سمنانشاهرودپزشک عمومیپزشکنیلوفر  جهانگیرخیابان ۲۲بهمن – جنب اداره برق۰۲۳۳۲۲۲۶۹۸۸
سمنانمهدیشهرعلوم آزمایشگاهیآزمایشگاهخانم دکتر فرزانه کلانتریسمنان مهدیشهر میدان امام خمینی(ره) جنب بانک مسکن ساختمان مروارید ازمایشگاه سینا۰۲۳۳۳۶۲۶۹۹۷
سمنانمهدیشهرداروسازداروخانهدکتر حامدیخیابان امام جنب پست۰۹۱۲۲۳۱۶۸۲۱
سمنانمهدیشهرداروسازداروخانهمنصور ورمزیاریروبروی بیمارستان ۱۵ خرداد۰۲۳۳۳۶۲۰۱۵۲
سمنانمهدیشهرسایرداروخانهمیعادمهدیشهر -خیابان امام- بالاتر از بیمارستان ۱۵ خرداد۰۹۳۷۱۱۲۷۹۶۰
سمنانمهدیشهردرمانگاهدرمانگاه درجزیندرجزین خیابان شهرداری۰۲۳۳۳۶۸۴۶۷۰
سمنانمهدیشهردرمانگاهدرمانگاه شهمیرزادشهمیرزاد خیابان امام۰۲۳۳۳۶۶۲۴۲۴
سمنانمهدیشهردرمانگاهدرمانگاه شهیدان تبیانیان مهدی شهرمهدیشهر – خیابان صاحب الزمان۰۲۳۳۳۶۲۲۹۲۹
سمنانمهدیشهردرمانگاهدرمانگاه فولاد محلهفولاد محله خیابان ساری۰۲۳۳۳۶۷۳۴۳۵
سمنانگرمسارعلوم آزمایشگاهیآزمایشگاهآزمایشگاه تشخیص طبی کویرگرمسار مقابل بیمارستان امام آزمایشگاه کویر۰۲۳۳۴۲۲۳۰۸۳
سمنانگرمسارپاتولوژیآزمایشگاهازمایشگاه ابن سینامیدان شهدا پشت بانک ملی ازمایشگاه ابن سینا۰۲۳۳۴۲۲۴۸۴۵
سمنانگرمسارپاتولوژیآزمایشگاهازمایشگاه رازیمیدان شهدا مجتمع صدف۰۲۳۳۴۲۲۹۰۶۶
سمنانگرمسارپزشک عمومیبیمارستانامام حسین اراداناستان سمنان-شهرستان آرادان-خیابان پازوکی۰۲۳۳۴۵۴۴۴۳۸
سمنانگرمساربیمارستانمعتمدیگرمسار خیابان شهید منتظری بیمارستان امام (ره)۰۲۳۳۴۲۳۲۸۸۸
سمنانگرمسارتصویر برداریدکتر مولویگرمسار  خ. شهید رجایی  ابتدایی کوچه ناهید۰۲۳۳۴۲۴۲۱۰۰
سمنانگرمسارداروسازداروخانهداروخانه دکتر ابراهیمی خوجینایوانکی خ انقلاب  نبش ک شهید زمانی و جنب بانک ملت داروخانه دکتر ابراهیمی۰۲۳۳۴۵۲۳۱۵۱
سمنانگرمسارداروسازداروخانهداروخانه دکتر بختیاریایوانکی – خ انقلاب – روبروی بانک کشاورزی – داروخانه دکتر بختیاری۰۲۳۳۴۵۲۴۶۴۶
سمنانگرمسارداروسازداروخانهداروخانه دکتر شیریگرمسار میدان شهدا ابتدای خیابان منتظری داروخانه دکتر شیری۰۲۳۳۴۲۴۰۴۴۱
سمنانگرمسارداروسازداروخانهداروخانه دکتر ندافگرمسار – میدان شهدا – ساختمان ابریشم – طبقه همکف – واحد ۱۲۰۲۳۳۴۲۳۶۵۳۳
سمنانگرمسارداروسازداروخانهداروخانه دکترآزاد پوربلوار شهید بهشتی خیابان سپاه جنب درمانگاه مهر شفا۰۲۳۳۴۲۳۳۰۵۰
سمنانگرمسارداروسازداروخانهدکتر جلالوندخ پازوکی-روبروی بیمارستان ارادان۰۲۳۳۴۵۴۴۸۵۴
سمنانگرمسارداروسازداروخانهدکتر علیرضا زرینخیابان شهید منتظری روبروی بیمارستان ساختمان ولیعصر۰۲۳۳۴۲۲۴۵۱۰
سمنانگرمسارداروسازداروخانهدکتر عیوض محمدیگرمسار-میدان شهدا -بالاتر از بیمارستاداروخانه شبانه روزی دکتر عیوض محمدی۰۲۳۳۴۲۲۹۳۶۵
سمنانگرمساردرمانگاهدرمانگاه مهر شفابلوار شهید بهشتی/خیابان سپاه/نبش کوچه دوم شرقی۰۲۳۳۴۲۳۵۶۹۹
سمنانگرمسارقلبپزشکدکتر سمیرا محرابی پریگرمسار خیابان شهید منتظری ساختمان ولیعصر طبقه سوم واحد ۵۰۲۳۳۴۲۳۴۷۳۰
سمنانگرمسارپزشک عمومیپزشکدکتر علی شاه حسینیساختمان زمرد طبقه اول واحد ۱ مطب دکتر علی شاه حسینی۰۲۳۳۴۲۳۴۵۹۶
سمنانگرمسارپزشک عمومیپزشکدکتر فریبرز یزدی زادهگرمسار خ ش منتظری ک ناهید۰۲۳۳۴۲۴۲۱۰۰
سمنانگرمسارپزشک عمومیپزشکدکتر وحید ندافخیابان شهید منتظری ساختمان ولیعصر طبقه ۵ واحد ۱۳۰۲۳۳۴۲۲۳۷۳۸
سمنانگرمساراعصاب و روان(روانپزشک)پزشکسحر حسنیگرمسار-روبروی بیمارستان امام-ساختمان ولیعص -طبقه دوم-مطب دکتر حسنی۰۲۳۳۴۲۳۴۷۰۲
سمنانگرمسارپزشک عمومیپزشکسید جمال کیاییگرمسار – میدان شهدا – جنب بیمارستان – مطب دکتر کیایی۰۲۳۳۴۲۲۳۲۲۹
سمنانگرمسارزنانپزشکطاهره علیزاده قلعه لرگرمسار میدان شهدا روبروی بیمارستان امام ساختمان پزشکان ولی عصر طبقه دوم واحد ۴۰۲۳۳۴۲۳۴۷۱۶
سمنانگرمساراطفالپزشکعلی عرب ارادانیگرمسار میدان شهدا ساختمان ابریشم طبقه دوم مطب دکتر علی عرب ارادانی۰۲۳۳۴۲۳۰۲۱۴
سمنانگرمسارعفونیپزشکعلیرضا شاه حسینیروبه روی بیمارستان امام ساختمان ولیعصر  طبقه همکف۰۲۳۳۴۲۳۴۷۳۴
سمنانگرمسارداخلیپزشکفاطمه دولت خانیگرمسار روبروی بیمارستان امام خمینی ساختمان ولیعصر طبقه اول۰۲۳۳۴۲۳۴۷۱۴
سمنانگرمسارپزشکمطبخیابان شهید منتظری ساختمان پزشکان ابن سینا۰۲۳۳۴۲۲۹۳۸۶
سمنانگرمسارپزشک عمومیپزشکمطب دکتر رمضانپورگرمسار- خ شهید منتظری- روبروی داروخانه شبانه روزی۰۲۳۳۴۲۲۰۰۱۳

درباره ی شرکت گردشگری سلامت ناسار

همچنین ببینید

خالتور چیست

خالتور یعنی چه ؟ خالتور به چه معناست

خالتور یعنی چه ؟ خالتور به چه معناست واژه خالتور چه معنایی دارد خالتور: خواننده …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *