ضرب المثل نه قم خوبه نه کاشونمقاله عربی - تحقیق عربی بررسی تطبیقی خرد در "شاهنامه" و "الأدب الصغیر و الأدب الکبیر"

استعاره مفهومی مرگ

تحلیل مفهوم مرگ در شعر فروغ فرخزاد بر اساس نظریه استعاره شناختی

برای دانلود فایل کامل مقاله اینجا کلیک کنید

چکیده
هدف مقاله حاضر، تبیین پایه‌های شناخت فروغ فرخزاد از مفهوم مرگ است. این مقاله، بر مبنای نظریه طرح‌واره‌های تصویری جانسون، بر آن است تا به شیوه تحلیل مفهومی نشان دهد که استعاره‌ها، تشبیه‌ها، نمادها و تمثیل‌های فروغ، چه تصویری از مرگ ارائه می‌دهند. در این مقاله، با نشان دادن طرح‌واره‌های تصویری فروغ از مفهوم انتزاعی مرگ، به این نتیجه می‌رسیم که استعاره‌های شعر فروغ، شالوده تجربیات و نشانگر نظام شناختی او هستند. با شناسایی نگاشت‌های استعاری فروغ درباره مرگ، می‌توان زیرشاخه‌هایی را که از این بدنه اصلی در شعر او روییده‌اند، کاوید و گزارش کرد و بدین نکته پی برد که چگونه سمت‌وسوی زندگی و اندیشه فروغ، تابع تعداد محدودی نگاشت است که سبب وحدت نگرش او وکنش‌های پایدارش با محیط فرهنگی، فیزیکی، اجتماعی و… می‌شود.

کلیدواژه‌ها

فروغ فرخزاد استعاره شناختی طرح‌واره‌های تصویری مرگ نگاشت

 

همچنین بخوانید: هنجارگریزی چیست؟

 

نویسندگان

حسین آریان ۱ مهری تلخابی ۲

۱ استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی،واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی،زنجان، ایران.

۲ استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی،واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی،زنجان، ایران (نویسنده مسئول)
آب‌شیرینی، اسد (۱۳۹۶)، تقابل عشق و مرگ در ساختار شعر فروغ، شعرپژوهی، سال ۹، شماره ۲، صص ۱-۲۴٫
– آهنگری، ناهید (۱۳۹۶)، طرح‌واره‌های تصوّری در اشعار فروغ از دیدگاه بوطیقای شناختی، فصلنامه پژوهش‌های ادبی، سال ۱۴، شماره ۵۷، صص ۹-۲۷٫
– براهنی، رضا (۱۳۷۱)، طلا در مس، تهران: زریاب .
– بهنام، مینا (۱۳۸۹)، استعاره مفهومی نور در دیوان شمس، فصلنامۀ نقد ادبی، سال ۳، شماره ۱۰،‌ صص ۹۱-۱۱۴٫
– تاگارد، پل (۱۳۹۱)، مقدّمه‌ای بر ذهن، ترجمه رامین گلشایی، تهران: سمت.
– تیلر، جان (۱۳۸۳)، بسط مقوله مجاز و استعاره، ترجمه مریم صابری‌پور نوری‌فام در کتاب: استعاره مبنای تفکر و زیبایی‌آفرینی، تهران: سوره مهر.
– شفیعی، محمّدرضا (۱۳۸۷)، ادوار شعر فارسی، چ۴، تهران: سخن.
– ـشفیعی، محمّدرضا(۱۳۸۴)، وصف‌های فروغ فرخزاد، کلک، شماره ۴۴، صص ۱۸-۲۳٫
– شکری، یدالله و سمانه شمسی‌زاده (۱۳۹۷)، بررسی استعاره زمان در تاریخ بیهقی با رویکرد زبان‌شناسی شناختی، دوفصلنامه مطالعات زبانی و بلاغی، سال ۹، شماره ۱۸، صص ۲۱۱-۲۳۲٫
– شمس لنگرودی، محمد (۱۳۷۰)، تاریخ تحلیلی شعر نو، ج۱، تهران: مرکز.
– شمیسا، سیروس (۱۳۷۶)،‌ نگاهی به فروغ، تهران: مروارید.
– شمیسا، سیروس (۱۳۹۰)، راهنمای ادبیات معاصر، تهران: میترا .
– صفوی، کوروش (۱۳۸۷)، درآمدی بر معنی‌شناسی، چ۳، تهران: سوره مهر.
– صفوی، کوروش(۱۳۸۲)، بحثی درباره طرح‌های تصویری از دیدگاه معنی‌شناسی شناختی، نامه فرهنگستان، دوره ۶، شماره ۱، صص ۶۵-۸۵٫
– عابدی، کامیار (۱۳۷۷)، تنهاتر از یک برگ، تهران: دیبا.
– فتوحی، محمود (۱۳۹۰)، سبک‌شناسی، نظریه‌ها، رویکرد و روش‌ها، تهران: سخن.
– فرخزاد، فروغ (۱۳۷۹)، دیوان فروغ فرخزاد، تهران: پل.
– فیاضی، مریم‌سادات و دیگران (۱۳۸۷)، خاستگاه استعاری افعال حسّی چندمعنا در زبان فارسی از منظر معنی‌شناسان شناختی، مجله ادب‌پژوهی، شماره ۶، صص ۸۷-۱۰۹٫
– گلفام، ارسلان و فاطمه یوسفی‌راد (۱۳۸۱)، زبان‌شناسی شناختی و استعاره، مجله تازه‌های علوم شناختی، سال چهارم، شماره سوم، صص ۵۹-۶۴٫
– لیکاف، جورج (۱۳۸۲)، نظریه معاصر استعاره، استعاره مبنای تفکر و ابزار زیباآفرینی، به کوشش فرهاد ساسانی، تهران: سوره مهر.
– محمودی، مریم (۱۳۹۱)، اندیشه مرگ و زوال در شعر فروغ فرخزاد، فصلنامه تحقیقات تعلیمی وغنایی زبان و ادبیات فارسی، شماره ۱۱، صص ۱۴۹-۱۶۴٫
– معصومی، علی و مریم کردبچه (۱۳۸۹)، استعاره هستی‌شناختی در دست‌نوشته‌های کودکان، پازند، شماره ۲۲ و ۲۳، صص ۹۰-۹۷٫
– مشرف آزاد، محمود (۱۳۷۶)، پریشادخت شعر، تهران: ثالث.
– نیک‌بخت، محمود (۱۳۷۳)،‌ ازگمشدگی تا رهایی، اصفهان: مشعل.
– هاشمی، زهره (۱۳۸۹)، نظریه استعاره مفهومی از دیدگاه لیکاف و جانسون، مجله ادب‌پژوهی، دوره ۴، شماره ۱۲، صص ۱۱۹-۱۳۹٫
-Evans,V and Green, M. (2006 )Cognitive Linguistic: An introduction Edinburgh university press
-Furner, J. (2004). Conceptual analysis: A method for understanding information as evidence, and evidence as information, Archival, science, 4, 233-265.
-Gibbs & Steen, (1997). Metaphor in cognitive Linguistics, selected papers from the fifth international cognitive linguistics conference, Amsterdam ,John Benjamin
-Grady, J. E, (2007). Metaphor, the oxford Hand book of cognitive Linguistics. Oxford, oxford university press, s 188-213.
-Johnson, M, (1987), The body in the mind: The bodily Basis of meaning, Reason and Imagination, Chicago: Chicago university press.
-Kovecses, Z (2010), Metaphor, A practical Introduction, New York, oxford university press
-Lakoff, G and Johnson (1980) the Metaphors we live by ,university of Chicago press.
-Lakoff, G, (1993) the contemporary theory of metaphor, Newyork oxford university press
-Lee, David, (2007), cognitive linguistics, New York, oxford university press
-Saeed, J.I, (2013), Semantics, Oxford, Black well.
-Yu, N, (1998), the contemporary theory of metaphor. Amsterdam: John Benjamin B.V

استعاره مفهومی مرگ

By شرکت ناسار - تجارت با عراق

دکتر حبیب کشاورز عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان - گروه زبان و ادبیات عربی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *