اسم علم مرکب مزجیانواع علم مرکب مزجی اسنادی اضافی

اسم علم مرکب
اسم علم مرکب اسمی است که از دو کلمه یا بیشتر تشکیل شده است
اسم علم مرکب سه نوع است : مرکب اضافی، مرکب اسنادی و مرکب مزجی
۱-مرکب اضافی: مرکب اضافی اسمی است که از دو بخش تشکیل شده است بخش اول مضاف و بخش دوم مضاف الیه است. اسم هایی مانند عبدالله و امرؤ القیس مرکب اضافی هستند.
۲-مرکب مزجی: مرکب مزجی از دو اسم تشکیل شده و در حکم یک کلمه است و مضاف و مضاف الیه نیستند مانند حضرموت و بلعبک
۳-مرکب اسنادی: اسم مرکبی است که از یک جمله فعلیه یا یک جمله اسمیه تشکیل شده است مانند تأبط شرا یا سر من رأی

نعت مقطوع چیست ؟ ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ نعت حقیقی و سببی ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ اسم موصول در عربی ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ تأکید در زبان عربی ۱۳۹۷/۰۹/۰۹ عطف بیان چیست ۱۳۹۷/۰۹/۰۴ اضافه در عربی


مرکب مزجی، نوعی مرکب ناقص غیر تقییدی است که از دو اسم یا از یک اسم و یک فعل ترکیب شده و در حکم یک کلمه است، مانند: «بعلبک» که از بعل نام یک بت و بک (نام یک پادشاه) ترکیب شده و برای شهری در لبنان عَلَم شده است.
مرکب، از دو یا چند کلمه تشکیل شده است، که اگر در این ترکیب، نسبت حکمیه وجود داشته باشد، به آن مرکب تام می‌گویند، اگر نسبت حکمیه وجود نداشته باشد، به آن مرکب ناقص می‌گویند، که دو گونه است:
۱. اگر یک جزء آن برای جزء دیگر قید باشد، یعنی بین آنها نسبت تقییدی وجود داشته باشد، به آن مرکب ناقص تقییدی می‌گویند، که یا وصفی است و یا اضافی؛
۲. اگر یک جزء آن برای دیگری قید نباشد، به آن مرکب ناقص غیر تقییدی می‌گویند، که چند نوع است، زیرا یا در حکم کلمه واحد است یا نیست. آن جا که در حکم یک کلمه نیست، مثل: «منک» یا «فیک» و آن جا که در حکم یک کلمه است دو صورت دارد، چون یا جزء دوم آن متضمن حرف است، مثل: «خمسه عشر» که در اصل «خمسه و عشر» بوده است، و یا متضمن حرف نیست، که به آن مرکب مزجی می‌گویند و به دو صورت می‌آید، زیرا یا مرکب از دو اسم است، مثل: «بعلبک» و یا مرکب از یک اسم و یک فعل می‌باشد مثل: «تابّط شرّاً»؛ در این نوع نیز یا فعل بر اسم مقدم است یا مؤخر.

By شرکت ناسار - تجارت با عراق

دکتر حبیب کشاورز عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان - گروه زبان و ادبیات عربی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *