اصطلاحات حقوقی به زبان عربیاصطلاحات حقوقی به زبان عربی

اصطلاحات حقوقی به زبان عربی

بر اساس حروف الفباء (فارسی به عربی) – تکمیل می شود ….

احضار به دادگاه به عربی : الاستدعاء

احضاریه: کتاب الاستدعاء – رساله الاستدعاء

ازدواج: الزواج
اساسنامه به عربی : النظام الأساسی

اطلاعات: المعلومات

اعتراض به حکم دادگاه به عربی : طعن

اعدام: الاعدام

امضا : التوقیع

بدهی: الدین – الدیون

بندهای قرارداد به عربی: بنود العقد

بستن قرارداد: إبرام العقد

بیعانه: عربون

پرداخت: الدفع

تابعیت: الجنسیه

تعهدات طرفین: التزامات الطرفین
تفاهم نامه: مذکره التفاهم

توافق نامه: اتفاقیه

جریمه کردن: التغریم

جریمه: غریمه

چک: الصک

حبس ابد: الحبس المؤبد

دادگاه بدوی (به عربی) : المحکمه الابتدائیه

دادگاه فرجام خواهی: محکمه النقض

دادگاه به عربی: المحکمه

دار زدن: الاعدام شنقا

رسمی : القانونی

رشته حقوق: فرع القانون

سوء پیشینه به عربی : السجل العدلی

شاهد به عربی : شاهد

شرکت در مناقصه: المشارکه فی المناقصه

طرفین قرارداد: طرفا العقد

عوارض دادگاه: رسوم المحکمه

عوارض: رسوم

فراخوان: دعوه

قرارداد: العقد

قوه قضائیه: السلطه القضائیه

کسورات (به عربی) : الخصومات

کسی که به سن قانونی نرسیده: القاصر

گواهینامه رانندگی به عربی: رخصه القیاده

لوگو (شرکت) : الشعار

مزایده: المزایده المزاد

مشاور: المستشار

مناقصه: المناقصه

مهر : الختم

نماینده شرکت: وکیل الشرکه

وثیقه الزواج: سند ازدواج

وثیقه: سند

وظایف: الواجبات

وکالت (به عربی) : المحاماه

وکیل: المحامی

وکیل تسخیری: المحامی الدفاع العام (public defender)

هیئت منصفه: هیئه المحلفین

اصطلاحات حقوقی به زبان عربی
منابع آزمون مترجمی رسمی عربی – دانلود فرهنگ لغت حقوقی عربی

خواهان : مدعی ، شخصی که دادخواست را مطرح کرده است .

خوانده : شخصی که دادخواست و دعوا علیه او مطرح شده است .

خواسته : آنچه که خواهان از دادگاه درخواست دارد .

دادخواست : برگه های چاپی مخصوص و به زبان فارسی که جهت مطرح نمودن خواسته و دعوی مدنی (حقوقی) مورد استفاده قرار می گیرد .

تأمین خواسته : درخواست توقیف اموال خوانده اعم از منقول و یا غیر منقول و صورت برداری و ارزیابی و حفظ اموال توقیف شده و توقیف حقوق استخدامی خوانده و اموال منقول وی که نزد شخص ثالث موجود است .

تأمین دلیل : درخواست از دادگاه (شورای حل اختلاف) برای ملاحظه و صورت برداری از دلایل و مدارک از قبیل تحقیق محلی ، نظر کارشناس ، دفاتر تجاری یا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل و یا دلایلی که نزد طرف دعوی یا دیگری است که در آینده متعذر و یا متعسر خواهد شد .

دستور موقت : رأی دادگاه که به صورت قرار است دایر بر توقیف مال یا انجام عملی و یا منع از امری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد .

واخواهی : اعتراض محکوم علیه غایب به حکم غیابی را واخواهی گویند .

حکم : رأی قاضی و دادگاه که راجع به ماهیت دعوی و قاطع آن باشد .

حکم غیابی : چنانچه خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی او در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی به خوانده نشده باشد ، در این صورت حکم دادگاه غیابی است .

حکم حضوری : حکمی که غیابی نباشد ، حضوری است .

محکوم : شخصی است که حکم دادگاه علیه اوست .

محکوم به : آن چیزی که دادگاه به آن رأی داده و مورد حکم دادگاه است و خوانده را به آن محکوم نموده است .

محکوم له : شخصی که حکم دادگاه به نفع اوست .

محکوم علیه : شخصی است که حکم دادگاه به ضرر و بر علیه اوست .

اجرائیه : برگ اجرائیه ، برگه ای که حاوی دستور اجرای حکم دادگاه یا اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء است .

خیار : توانایی بر هم زدن عقد را گویند .

حَکَم : به معنی داور می باشد .

اخطاریه : اخطار نامه ، برگه اخطار به خواهان یا خوانده جهت حضور در دادگاه برای جلسه رسیدگی یا انجام امری مانند پرداخت هزینه کارشناس و غیره .

احضاریه : احضار نامه ، برگه احضار فرد به حضور در دادسرا یا مرجع انتظامی برای پاسخ و یا انجام امری .

شاکی : شخصی است که شکایت مطرح کرده است .

متشاکی : شخصی است که شکایت بر علیه او مطرح شده است ، مشتکی عنه .

متهم : شخصی که از او شکایت شده و به او تفهیم اتهام شده است .

مجنی علیه : شخصی است که جرم و یا جنایت بر او و یا به ضرر او واقع شده است .

جانی : کسی که مرتکب جرم و جنایت شده است .

دیه : دیه مقدر ، مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جایت غیر عمدی بر نفس ، عضو یا منفعت ، یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد ، تعیین می شود .

اَرش : دیه غیر مقدر را ارش گویند که میزان آن با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت مجنی علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس (پزشکی قانونی) تعیین می شود .

By شرکت ناسار - تجارت با عراق

دکتر حبیب کشاورز عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان - گروه زبان و ادبیات عربی

One thought on “اصطلاحات حقوقی به زبان عربی”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *