تشبیه در قرآنزیبایی یک تشبیه در قرآن (خانه عنكبوت)

راهکارهای معادل یابی اسامی خاص در قرآن
سیدعبدالمجید طباطبایی لطفی

مطالعه توصیفی راه‌کارهای معادل‌گزینی برای اسامی خاص قرآنی در پنج ترجمه انگلیسی
چکیده

اسامی خاص در هر متنی اهمیت ویژه‌ای دارند، زیرا یکی از عناصر مهم بازتاب‌دهنده فرهنگی‌اند. اهمیت اسامی خاص در متون مقدس، از جمله قرآن، دوچندان است؛ زیرا بخشی از ویژگی‌های تاریخی اعصار گذشته از طریق همین اسامی قابل بازیافت است. در عین حال، بررسی معادل‌گزینی برای اسامی خاص در قرآن کم‌تر مورد توجه قرار گرفته است. این مقاله در پی مطالعه توصیفی راه‌کارهای معادل‌گزینی انگلیسی برای اسامی خاص قرآنی از سوی جورج سیل، جان میدوز رادول، محمد مارمادوک پیکتال، آرتور جان آربری، و عبدالله یوسف علی است. انتخاب اسامی خاص بر اساس دسته‌بندی اقتباسی از دائره‌المعارف قرآن کریم صورت گرفته و معیار تشخیص و نام‌گذاری راه‌کارهای ترجمه اسامی خاص بر اساس الگوی ون کویلی بوده است. تحلیل داده‌ها هم به‌صورت کیفی و هم به‌صورت کمی با استفاده از نرم‌افزار اس.پی.اس.اس انجام شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که ترتیب استفاده از راه‌کارها از بیش‌تر به کم‌تر به‌ترتیب عبارت‌اند از: جایگزینی با یک معادل در زبان مقصد، ترجمه (اسامی دارای معنای ضمنی خاص)، بازتولید آوایی، بازتولید آوایی به همراه توضیح اضافی در متن یا در پانوشت، و جایگزینی با یک اسم متعارف‌تر در زبان مبدأ یا مقصد.

کلیدواژه ها: قرآن؛ اسم خاص؛ ترجمه؛ راه‌کارهای معادل‌گزینی

نویسنده:

سیدعبدالمجید طباطبایی لطفی: استادیار گروه زبان انگلیسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم، ایران

فصلنامه مطالعات قرانی و فرهنگ اسلامی – دوره ۱، شماره ۱، بهار ۱۳۹۶٫

دانلود فایل کامل مقاله از اینجا

راهکارهای معادل یابی اسامی خاص در قرآن

By شرکت ناسار - تجارت با عراق

دکتر حبیب کشاورز عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان - گروه زبان و ادبیات عربی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *