بغداد و قرطبه در ادبیات عربیمقاله

زبان و ناسیونالیسم : نقش زبان در جنبش های ناسیونالیستی عربی
نویسندگان: نواختی مقدم امین*
این مقاله به صورت جداگانه و منسجم (از میان مولفه های دیگر ناسیونالیسم چون دین و مذهب، سرزمین و تاریخ مشترک)، به موضوع “رابطه بین زبان و ناسیونالیسم” پرداخته است. این موضوع به گونه ای یادآور”نظریه قومیت زبانی” نیز هست که در زمان شکل گیری دولت – ملتهای اروپایی نقشی مهم در تشکیل این کشورها و بعضی از ملت-های خاورمیانه ایفا کرد. با فروپاشی امپراتوری عثمانی نقش زبان در تشکیل هویت ملی این کشورها مطرح و برجسته شد و تعدادی از کشورهای عربی و ترکیه جدید نیز بر پایه این ناسیونالیسم شکل گرفتند. هدف اصلی این تحقیق، مطالعه و تحلیل تاثیر هویت زبانی و نقش آن در تشدید و شکل گیری جنبش ناسیونالیستی عرب می باشد.
عنوان نشریه: سیاست- مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی : زمستان ۱۳۸۹ , دوره ۴۰ , شماره ۴ ; از صفحه ۳۵۱ تا صفحه ۳۷۰ .

برای دانلود فایل کامل مقاله اینجا کلیک کنید

برای دانلود مقالات بیشتر اینجا کلیک کنید

بانک مقالات عربی

زبان و ناسیونالیسم

بی تردید، نظام آموزشی، یکی از مهم ترین پایه های هر جامعه به شمار می آید، که ضمن اثرگذاری بر دیگر نظام های اجتماعی، از آن ها نیز تاثیر می پذیرد. دولت پهلوی اول با هدف مدرن سازی کشور، ازجمله این عرصه رامورد توجه خود قرار داد. از آنجا که هر نظام سیاسی دارای شاخصه هایی است، یکی از اصلی ترین شاخصه های عصر پهلوی اول ملی گرایی (ناسیونالیسم) بود، که در این دوره در شکل میهن دوستی، شاه پرستی، توجه به نژاد آریا و گذشته گرایی با تکیه بر دوران باستان بروز یافت. در این عصر میهن دوستی در پیوند نزدیک با مولفه های شاه پرستی و باستان گرایی قرار گرفت و در بخش های مختلف اجتماع آن دوره از جمله نظام آموزشی و به ویژه درتدوین کـتاب های درسی تاثیر گذاشت.
این مقاله تبلور پدیده ناسیونالیسم در کتاب های درسی تاریخ را با تکیه بر

By شرکت ناسار - تجارت با عراق

دکتر حبیب کشاورز عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان - گروه زبان و ادبیات عربی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *