دانلود مقاله زبان شناسیبررسی زبان جنسیتی روزنامه های ایران مقاله

فرق چکیده و چکیده مبسوط
خلاصه ی مبسوط ساختاری مشابه با مقاله های کامل علمی- پژوهشی دارد. خلاصه ی مبسوط در اصل بسط یافته ی چکیده این نوع مقاله ها است. بنابراین، در گزارش خلاصه ی مبسوط بیش از هر چیز بر روش شناسی پژوهش و بحث و تفسیر یافته ها تأکید می شود.

همچنین بخوانید : شیوه انتخاب کلمات کلیدی مقاله

عنوان باید حاوی متغیرهای اصلی پژوهش و فاقد کلمات اختصاری و واژه های جدید باشد.
تا حد ممکن به صورت یک جمله خبری یا استفهامی مطرح نشود.
با یک نگاه نظر خوانندگان و شنوندگان را به خود جلب کند.
* مقدمه: زمینه و بیان مسأله، مبانی نظری و پیشینه پژوهش، اهمیت مطالعه و گزاره های اصلی پژوهش

مقدمه از کلیات شروع و به سمت جزئیات حرکت کند.
در ابتدای مقدمه سعی شود زمینه مسأله و سپس خود مسأله بیان شود.
زمینه مسأله باید شواهدی دال بر وجود مسأله با استناد به نظرات متخصصان و یا نتایج پژوهش­های پژوهشگران مطرح کند.
زمینه مسأله باید علل احتمالی بروز مسأله، محدوده مسأله و ویژگی های آن را مشخص سازد.
بیان مسأله در واقع همان هدف کلی تحقیق است یا می تواند به صورت یک سوال کلی نیز مطرح شود.
در بیان مسأله باید تمام متغیرهای مورد مطالعه شامل مستقل، وابسته، تعدیل کننده و واسطه ای (در صورت وجود) گنجانده شود.
زمینه مسأله در حد یک پاراگراف و بیان مسأله در حد یک تا دو جمله باشد.
اگر پژوهش مبتنی بر نظریه یا نظریه های خاصی است در دو تا سه جمله مبانی نظری پژوهش ذکر شود.
پیشینه تجربی پژوهش کوتاه باشد و صرفاً نتایج مطالعات کاملاً مرتبط به گونه انتقادی بازنگری شود. ذکر این نکته ضروری است که منظور از بررسی ادبیات پژوهش نقل آن نیست، بلکه یک بازنگری انتقادی است که از خلال این فرایند مساله پژوهشی بارزتر می شود.
پیشینه تجربی به گونه ای بیان شود که مطالعه شما را در چهارچوب پژوهش های انجام شده و وسیع تر قرار دهد. به عبارت فنی تر، ضرورت مطالعه خود را بر اساس شکاف در یافته های قبلی توجیه کنید.
مبانی نظری و پیشینه تجربی به گونه ای بیان شود که منطقی برای گزاره های پژوهش فراهم آورد.
اهمیت مطالعه ذکر شود. اهمیت مطالعه می تواند به طور آشکار بیان شود و یا در بیان مسأله یا هدف پژوهش مستتر باشد.
به طور کلی، در مقدمه سعی شود مسأله و گستره آن به گونه بارز مطرح شود و بر مبنای ادبیات پژوهش گزاره هایی برای حل این مسأله پیشنهاد شود.
سعی شود مقدار حجم مقدمه خلاصه مبسوط %۲۰ از کل مطالب نگارش شده باشد.

فرق چکیده و چکیده مبسوط

تفاوت چکیده مقاله و چکیده مبسوط

منبع

By شرکت ناسار - تجارت با عراق

دکتر حبیب کشاورز عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان - گروه زبان و ادبیات عربی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *