شیوه ارجاع در پایان نامه مقاله عربیمقاله - پایان نامه

نقد ترجمه عربی

نقد ترجمه عربی مرزبان‌نامه براساس نظریه آنتوان برمن

 

برای دانلود فایل کامل مقاله اینجا کلیک کنید

 

نویسندگان

آرزو پوریزدانپناه کرمانی ۱ وصال میمندی ۲

۱ استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد، یزد، ایران

۲ دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده
ترجمه یکی از راه­های ایجاد تعاملات فرهنگی بین ملّت­ها است. در این میان، وظیفه مترجم ارائه ترجمه­ای صحیح و درست است. نظریه­پردازان ترجمه الگوها و مدل­های متفاوتی را برای ارزیابی ترجمه­ها ارائه­کرده­اند. ارزیابی و سنجش ترجمه براساس مدل­ها و الگوهای ارائه­شده سطح کیفی متن ترجمه شده و ویژگی­های مثبت و منفی آن را آشکار می­سازد. از این رو، میزان مقبولیت ترجمه یک اثر ادبی زمانی مشخص می­شود که طبق این الگوها مورد ارزیابی قرار گیرد. در این جستار، ترجمه عربی مرزبان­نامه با عنوان «قصص الأمیر المرزبان علی لسان الحیوان» براساس ۹ مورد از موارد نظریه سیستم تحریف متن «آنتوان برمن» با روش توصیفی- تحلیلی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. یافته­های تحقیق حاکی از آن است که مترجم با وجود آشنایی با زبان فارسی گاه در فهم، دریافت و انتقال مطالب موفق نبوده است و با وجود تلاش­های مترجم، شکاف معنایی و نارسایی در معادل­گزینی در ترجمه وی به چشم می­خورد. در میان مؤلّفه­های مورد بررسی، دو مؤلّفه غنازدایی کمّی و کیفی بیشترین بسامد و مؤلّفه تخریب ضرباهنگ کلام کمترین بسامد را داشته است. علّت اصلی این امر و فاصله­ گرفتن مترجم از متن اصلی را باید در نوع متن مبدأ و جنبه ادبی و فنّی آن و عدم اشراف و تسلّط کامل مترجم بر زبان فارسی دانست.

کلیدواژه‌ها

نقد ترجمه مرزبان نامه قصص الأمیر المرزبان علی لسان الحیوان آنتوان برمن تحریف متن

همچنین بخوانید: ایدئولوژی و ترجمه

نقد ترجمه عربی

احمدی، محمّدرحیم. (۱۳۹۲). «آنتوان برمن و نظریه گرایش­های ریخت­شکنانه؛ معرّفی و بررسی قابلیت کاربرد آن در نقد ترجمه». نقد زبان و ادبیّات خارجی. د ۶٫ ش ۱۰٫ صص ۱۹-۱٫
حاکمی، اسماعیل. (۱۳۶۴). گزیده­ای از نثرهای مصنوع و مزیّن. تهران: دانشگاه تهران.
حقانی، نادر. (۱۳۸۶). نظرها و نظریه­های ترجمه. تهران: امیرکبیر.
خطیبی، حسین. (۱۳۹۰). فن نثر در ادب پارسی. چ ۴٫ تهران: زوّار.
دهخدا، علی­اکبر. (۱۳۷۷). لغت­نامه. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
صفا، ذبیح الله. (۱۳۴۷). تاریخ ادبیّات در ایران. چ ۴٫ تهران: ابن سینا.
ـــــــــــــــــ . (۱۳۵۳). مختصری در تاریخ تحوّل نظم و نثر فارسی. تهران: امیرکبیر.
صفوی، کورش. (۱۳۷۱). هفت گفتار درباره ترجمه. چ ۹٫ تهران: نشر مرکز.
صلح­جو، علی. (۱۳۷۶). بحثی در مبانی ترجمه (مجموعه مقالات درباره ترجمه زیر نظر نصرالله پورجوادی). چ ۴٫ تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
الفاخوری، حنا. (۱۳۸۳). تاریخ ادبیّات زبان عربی از عصر جاهلی تا قرن معاصر. ترجمه عبدالمحمّد آیتی. تهران: توس.
فرج، یوسف عبدالفتاح. (۲۰۰۰). قصص الأمیر مرزبان علی لسان الحیوان. مصر: مجلس الأعلی للثقافه.
کریمیان، فرزانه و منصوره اصلانی. (۱۳۹۰). «نقش وفاداری به یک نویسنده در ترجمه (بررسی مقابله­ای ترجمه­های قاسم روبین از آثار مارگارت دوراس)». فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه. س ۴۴٫ ش ۳٫ صص ۱۳۶-۱۱۹٫
لطافتی، رؤیا و ارژنگ صرافان چهارسوقی. (۱۳۸۸). نظریه­های ترجمه (مسائل ترجمه متون ادبی از فارسی به فرانسوی). تهران: انتشارات سمت.
ماندی، جرمی. (۱۳۸۹). درآمدی بر مطالعات ترجمه. ترجمه الهه ستوده و فریده حق­بین. تهران: نشر علم.
معین، محمّد. (۱۳۸۵). فرهنگ فارسی. تهران: انتشارات امیرکبیر.
مهدی­پرور، فاطمه. (۱۳۸۹). «نظریه بر روند پیدایش نظریه­های ترجمه و بررسی سیستم تحریف متن از نظر آنتوان برمن». کتاب ماه ادبیّات. ش ۴۱، صص ۶۳-۵۷٫
نیومارک، پیتر. (۱۳۷۰). «تاریخ اجمالی ترجمه در غرب. ترجمه نرگس سروش». مجلّه علمی فرهنگی مترجم. ش ۳٫ صص ۷۰-۶۹٫
وراوینی، سعدالدین. (۱۳۸۶). مرزبان‌نامه. به کوشش خلیل خطیب رهبر. چ ۱۱٫ تهران: صفی علیشاه.
همایی، جلال­الدین. (۱۳۸۴). فنون بلاغت و صناعات ادبی. چ ۲۳٫ تهران: نشر هما.
Berman, Antoine. (1999). La trabuction et la lettre ou laubge du lointain. Paris: seuil.
Garces, Carmen Valero. (1994). A methodological proposal for the assessment of ranslated literary works: A Case study. The scarlet letter by N Hawthorne in to Spanish Babel. Vol 40, No 2, PP: 77 -102.
Ladmiral, J. R. (1994). Traduires, theorems pour latraduction. Glimard.
Nida, E. (1969), The theory of practice of translation, Leiden. E. J. Brill.

By شرکت ناسار - تجارت با عراق

دکتر حبیب کشاورز عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان - گروه زبان و ادبیات عربی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *