موضوع انشاء عربی در مورد معلم - انشاء عربی با موضوع معلم خوباستاد دانشگاه

معرفی رشته زبان و ادبیات عرب – مقطع کارشناسی

اهمیت زبان و اهمیت عربی در نظام جمهوری اسلامی بر احدی پوشیده نیست زبان عربی که در واقع کلید فهم فرهنگ قرآنی و اسلامی و بهترین وسیله ارتباط میان کشورهای اسلامی و جمهوری اسلامی ایران بشمار می رود در رژیم منحوس گذشته به علت سیطره فرهنگ غربی و دور نگاهداشتن جامعه اسلامی ایران از آشنایی به فرهنگ و علوم اسلامی نه تنها مورد توجه نبود بلکه آموزش این زبان هم موانعی ایجاد می شد. امروز به جهت انقلاب شکوهمند اسلامی ایران به رهبری امام خمینی (رضوان الله تعالی علیه) توجه به این زبان بیش از هر چیزی ضرورت دارد و رسالت دینی و علمی این زبان برای آشنا ساختن همه مردم بخصوص طبقات تحصیل کرده در سطوح مختلف بس عظیم و دشوار است براین اساس طرح تربیت کارشناس آزاد در زبان عربی بوسیله کمیته تخصصی زبان عربی گروه علوم انسانی شورای عالی برنامه ریزی تهبه گردیده و مشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس این دوره به شرح زیر به تصویب رسید

طول دوره تحصیل

دوره کارشناسی آزاد و ادبیات عربی چهار سال و دروس این رشته هشت نیسمال و بصورت واحدی است طول هر نیسمال ۱۷ هفته است و زمان تدریس هر واحد درس از نوع نظری ۱۷ ساعت و عملی ۲۴ ساعت در طول یک نیم سال تحصیلی است.

تعداد واحدها

تعداد واحدهای درسی این دوره ۱۳۵ واحد به شرح زیر می باشد.
۱- دروس عمومی ۱۸ واحد
۲- دروس پایه و اصلی و تخصصی ۱۷ واحد
دروس پایه و اصلی و تخصصی از هم متمایز نشده است. کلاً دروس اختصاص و الزامی است.
تبصره :
متون اسلامی از دروس عمومی دوره کارشناسی آزاد در رشته زبان و ادبیات عربی خارج است. زیرا دانشجویان این رشته از معلومات و توانائی بیشتری نسبت به دانشجویان غیر رشته عربی برخوردار می باشند و نیازی به گذراندن درس مذکور ندارند.

نقش و توانایی یا کارایی

دانشجویان این رشته از فراغت از تحصیل در دوره کارشناسی می توانند نیاز ادارات مختلف امور خارجه – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی – کتابخانه های عمومی – سازمان میراث فرهنگی – رسانه های گروهی و غیره را از لحاظ زبان عربی و تا حدودی تحقیقاتی برآورده نمایند اگر دروس تربیت دبیری را بعداً انتخاب نمایند می توانند به سمت دبیری زبان عربی در وزرات آموزش و پرورش استخدام شوند وعلاوه برآن توانایی ادامه تحصیل در دوره های کارشناسی ارشد و دکتری کسب نمایند.

ضرورت و توانایی

با توجه به نیازهای کشور جمهوری اسلامی برای محقق و مترجم زبان عربی در سطوح مختلف و همچنین احتیاج کشور به تحقیق در معارف اسلامی وجود این رشته های ضروری در نظام آموزش عالی است.

چارت درسی زیر صرفا جنبه پیشنهادی دارد. انتخاب واحد باید با نظر و تائید استاد راهنما صورت گیرد. در غیر این صورت هیچ مسوولیتی متوجه مسوولیت سایت دانشگاه نخواهد بود

دروس دوره هشت ترمی رشته زبان و ادبیات عربی
 

خیر کد درس نام درس (اختیاری) نوع
ترم ۱
۱ ۱۰۱ معارف اسلامی -۱ خیر عمومی
۲ ۱۰۵ تربیت بدنی -۱ خیر عمومی
۳ ۲۱۲۰۸۰۱۵ انشاء ۱ خیر اصلی
۴ ۲۱۲۶۱۰۱۸ صرف ۱ خیر اصلی
۵ ۲۱۲۶۱۰۲۹ نحو ۱ خیر اصلی
۶ ۲۱۲۶۱۲۴۵ مکالمه ۱ خیر اصلی
۷ ۲۱۲۶۳۰۷۰ متون حدیث خیر اصلی
۸ ۲۱۲۶۳۱۴۹ قرائت وترجمه وتجویدقران کریم خیر اصلی
ترم ۲
۹ ۱۱۰ تربیت بدنی -۲ خیر عمومی  پیش نیاز
۱۰ ۲۵۰ فارسی عمومی خیر عمومی
۱۱ ۲۱۲۶۱۰۳۰ تمرین صرف ونحو ۱ خیر اصلی
۱۲ ۲۱۲۶۱۱۰۹ تاریخ ادبیات ازدوره جاهلی تاپایان دوره اموی خیر اصلی
۱۳ ۲۱۲۶۱۱۷۶ متون نظم ونثرازدوره جاهلی تاپایان دوره اموی خیر اصلی
۱۴ ۲۱۲۶۱۲۵۶ مکالمه ۲ خیر اصلی  پیش نیاز
۱۵ ۲۱۲۶۳۰۸۱ نهج البلاغه – متون خیر اصلی
۱۶ ۲۱۲۶۳۱۲۷ روش تحقیق وماخذشناسی خیر اصلی
ترم ۳
۱۷ ۱۰۶ معارف اسلامی -۲ خیر عمومی  پیش نیاز
۱۸ ۲۱۲۶۱۰۴۱ صرف ۲ خیر اصلی  پیش نیاز
۱۹ ۲۱۲۶۱۱۱۰ تاریخ ادبیات دوره عباسی اول خیر اصلی
۲۰ ۲۱۲۶۱۱۸۷ متون نظم ونثردوره عباسی اول خیر اصلی
۲۱ ۲۱۲۶۱۲۶۷ انشا ۲ خیر اصلی  پیش نیاز
۲۲ ۲۱۲۶۱۲۸۹ فن ترجمه خیر اصلی
۲۳ ۲۱۲۶۳۰۳۶ مکالمه ۳ خیر اصلی  پیش نیاز
۲۴ ۲۱۲۶۳۱۱۶ قرائت متون تفسیری قرآن کریم خیر اصلی
۲۵ ۲۱۲۶۳۱۳۸ قرائت متون عرفانی خیر اصلی
ترم ۴
۲۶ ۱۱۲ انقلاب اسلامی و ریشه ها خیر عمومی
۲۷ ۲۱۲۶۱۰۵۲ نحو ۲ خیر اصلی  پیش نیاز
۲۸ ۲۱۲۶۱۱۲۱ تاریخ ادبیات دوره عباسی دوم خیر اصلی  پیش نیاز
۲۹ ۲۱۲۶۱۱۹۸ متون نظم ونثردوره عباسی دوم خیر اصلی  پیش نیاز
۳۰ ۲۱۲۶۱۳۰۳ ترجمه ازعربی بفارسی وبالعکس خیر اصلی  پیش نیاز
۳۱ ۲۱۲۶۲۰۱۱ آزمایشگاه ۱ خیر تخصصی
۳۲ ۲۱۲۶۳۰۴۷ انشا ۳ خیر اصلی  پیش نیاز
۳۳ ۲۱۲۶۳۱۷۲ عروض وقافیه خیر اصلی
ترم ۵
۳۴ ۲۵۱ زبان خارجه عمومی خیر عمومی
۳۵ ۲۱۲۶۱۰۶۳ تمرین صرف ونحو ۲ خیر اصلی  پیش نیاز
۳۶ ۲۱۲۶۱۱۴۳ تاریخ ادبیات دوره اندلس خیر اصلی
۳۷ ۲۱۲۶۱۲۰۱ متون نظم ونثرازسقوطبغدادتادوره معاصر خیر اصلی
۳۸ ۲۱۲۶۱۲۱۲ متون نظم ونثردوره اندلس خیر اصلی
۳۹ ۲۱۲۶۱۲۷۸ روزنامه هاومجلات عربی خیر اصلی
۴۰ ۲۱۲۶۳۱۵۰ علوم بلاغی ۱ خیر اصلی
ترم ۶
۴۱ ۱۱۱ تاریخ اسلام خیر عمومی
۴۲ ۲۱۲۶۱۰۷۴ فقه اللغه خیر اصلی
۴۳ ۲۱۲۶۱۱۵۴ تاریخ ادبیات دوره معاصر ۱ خیر اصلی
۴۴ ۲۱۲۶۱۲۲۳ متون نظم ونثرمعاصر ۱ خیر اصلی
۴۵ ۲۱۲۶۳۰۲۵ آزمایشگاه ۳ خیر اصلی  پیش نیاز
۴۶ ۲۱۲۶۳۰۶۹ ادب سیاسی- ادب متعهداهل بیت -ع خیر اصلی
۴۷ ۲۱۲۶۳۰۹۲ زبان خارجه تخصصی ۱ خیر اصلی
۴۸ ۲۱۲۶۳۱۶۱ علوم بلاغی ۲ خیر اصلی  پیش نیاز
۴۹ ۲۱۲۶۳۱۸۳ متون‌نظم‌ونثرعربی‌درایران ازآغازتاسقوط بغداد خیر اصلی
ترم ۷
۵۰ ۲۵۲ اخلاق وتربیت اسلامی خیر عمومی
۵۱ ۲۱۲۶۱۰۸۵ ادبیات تطبیقی خیر اصلی
۵۲ ۲۱۲۶۱۰۹۶ نقدادبی خیر اصلی
۵۳ ۲۱۲۶۱۱۶۵ تاریخ ادبیات دوره معاصر ۲ خیر اصلی  پیش نیاز
۵۴ ۲۱۲۶۱۲۳۴ متون نظم ونثرمعاصر ۲ خیر اصلی  پیش نیاز
۵۵ ۲۱۲۶۱۲۹۰ نامه نگاری وخلاصه نویسی خیر اصلی
۵۶ ۲۱۲۶۳۰۵۸ ادب سیاسی دراسلام خیر اصلی
۵۷ ۲۱۲۶۳۱۰۵ زبان خارجه تخصصی ۲ خیر اصلی  پیش نیاز
۵۸ ۲۱۲۶۳۱۹۴ متون نظم ونثرعربی درایران ازسقوط بغدادتادوره م خیر اصلی  پیش نیاز
ترم ۸
۵۹ ۱۰۱ معارف اسلامی -۱ خیر عمومی
۶۰ ۱۰۵ تربیت بدنی -۱ خیر عمومی
۶۱ ۱۰۶ معارف اسلامی -۲ خیر عمومی  پیش نیاز
۶۲ ۱۱۰ تربیت بدنی -۲ خیر عمومی  پیش نیاز
۶۳ ۱۱۱ تاریخ اسلام خیر عمومی
۶۴ ۱۱۲ انقلاب اسلامی و ریشه ها خیر عمومی
۶۵ ۲۵۰ فارسی عمومی خیر عمومی
۶۶ ۲۵۱ زبان خارجه عمومی خیر عمومی
۶۷ ۲۵۲ اخلاق وتربیت اسلامی خیر عمومی

By شرکت ناسار - تجارت با عراق

دکتر حبیب کشاورز عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان - گروه زبان و ادبیات عربی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *