بغداد و قرطبه در ادبیات عربیمقاله

بررسی مقایسه ای آسیب شناسی یادگیری و آموزش زبان انگلیسی و عربی در ایران از دیدگاه دبیران آموزش و پرورش: یک تحقیق داده بنیاد
برای دانلود فایل کامل مقاله اینجا کلیک کنید
نویسندگان
حجت اله فسنقری 1؛ سید محمد رضا عادل2
1استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران
2استادیار دانشگاه حکیم سبزواری گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی سبزوار، ایران
چکیده
هدف از این تحقیق کیفی بررسی مقایسه ای آسیب ها و مشکلات تدریس و یادگیری درس زبان انگلیسی و زبان عربی در دبیرستان های ایران با استفاده از روش داده بنیاد یا نظریه گروندد (Grounded Theory) می باشد. از طریق مصاحبه نیمه-ساختاری با پنج دبیر زبان انگلیسی و هفت دبیر عربی که با نمونه گیری نظری از بین دبیران دبیرستان های مختلف شهر سبزوار، ایران، انتخاب شدند، داده های این تحقیق جمع آوری شد. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار مکس کیودا (MAXQDA) و براساس سه سطح کد گذاری باز، محوری و انتخابی در نظریه داده بنیاد (کربین و اشتراس، 1990) صورت گرفت. دو مدل نظری آسیب شناسی زبان عربی و نیز آسیب شناسی زبان انگلیسی ارائه شد که در هر یک مشکلات تدریس و یادگیری زبان (عربی/ انگلیسی) به عنوان مقوله اصلی و معلم، دانش آموز و امکانات آموزشی به عنوان مقوله های ثانویه مطرح شد. نتایج تحقیق نشان داد که علیرغم بعضی تفاوتها بین این دو زبان، برخی مشکلات تدریس و یادگیری بین زبان عربی و انگلیسی مشترک هستند. در این مقاله پیامدهای آموزشی متعددی در رابطه با دبیران، دانش آموزان و برنامه ریزان درسی نیز مورد بحث قرار گرفته است.
کلیدواژه ها
آسیب شناسی، زبان عربی، زبان انگلیسی، دیدگاه، داده بنیاد

By شرکت ناسار - تجارت با عراق

دکتر حبیب کشاورز عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان - گروه زبان و ادبیات عربی