ضرب المثل نه قم خوبه نه کاشونمقاله عربی - تحقیق عربی بررسی تطبیقی خرد در "شاهنامه" و "الأدب الصغیر و الأدب الکبیر"

تجزیه و تحلیل مقابله‌ای- معناشناختیِ نظام جمله در زبان عربی و فارسی

برای دانلود فایل اصلی مقاله اینجا کلیک کنید

نویسندگان
سعدالله همایونی 1؛ هدی یزدان2
1استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران
2دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران
چکیده
تجزیه و تحلیل مقابله­ای زبان­ها یکی از مهم ترین راه­های شناخت آنها و زمینه ساز پیدایش الگوهایی منسجم به منظور آموزش سطوح مختلف واژگانی، دستوری، معناشناختی و کاربردشناختی به شمار می­آید. در این راستا بررسی مقابله­ای دستوری زبان فارسی و عربی در سطح نظام جمله مسئلة پژوهش حاضر است. نگارندگان در صدد هستند تا با روش توصیفی – تحلیلی و رویکرد مقابله­ای دو زبان عربی و فارسی را در سطح نحوی(نظام جمله) از منظر معناشناختی مورد واکاوی قرار دهند. برای تحقق تقابل نحوی، معیاری مشترک بین دو زبان معرفی شده که مباحث نحوی را در سه حوزة گروه، جمله­واره و جمله بررسی می­کند، این معیار مبتنی بر معنا است. بر این اساس هر کلام معناداری یا به صورت جملة ساده بیان می­شود و یا به صورت جملة مرکبی است که خود حداقل از دو جمله‌واره تشکیل می­شود. با این شیوة دسته­بندی، تغییرات ساختاری نظام جمله به هنگام انتقال معنا در دو زبان مورد واکاوی قرار گرفته است تا راهگشای مترجمان و زبان­آموزان باشد.
کلیدواژه‌ها
تجزیه و تحلیل مقابله­ای؛ دستور زبان فارسی و عربی؛ تعادل در ترجمه؛ تقابل نظام نحوی؛ نظام جمله
مراجع

حمیدة، مصطفی، نظام الإرتباط و الربط فی الترکیب الجملة العربیة، الشرکة المصریة العالمیة للنشر، لونجمان، 1997.

جیمز، کارل، تجزیه و تحلیل تقابلی، ترجمة حمید سرهنگیان، تبریز، آئین، 1380.

صدقی، عبدالوهاب، «نحو الخطاب الوظیفی: من تنمیط اللغات إلى تنمیط الخطابات مقاربة أحمد المتوکل نموذجاً»، الدراسات الغویة والأدبیة، العدد الثانی، السنة الخامسة، صص 41-68، دیسمبر 2014.

عکاشة، عمریوسف، نحو غایب توصیفی جدید از نحو زبان عربی، ترجمة عدنان طهماسبی و جواد اصغری، تهران، دانشگاه تهران، 1390.

فرشیدورد، خسرو، دستور مفصل امروز بر پایة زبان‌شناسی جدید، تهران، سخن، 1382.

هدایت، صادق، بوف کور، تهران، سپهر، 1351.

، البومة العمیاء (ترجمة بوف کور)، ترجمة ابراهیم الدسوقی شتاء، قاهرة، مکتبة مدبولی، الطبعة الثانیة،1990.

By شرکت ناسار - تجارت با عراق

دکتر حبیب کشاورز عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان - گروه زبان و ادبیات عربی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *