دسته: زبان شناسی و تحلیل گفتمان

نقش ایدئولوژی در ترجمه

نقش ایدئولوژی در ترجمه محمد غضنفری / دانشگاه تربیت معلم سبزوار چکیده نظریه پردازان ترجمه عموما بر این باورند که ترجمه فعالیتی است ذهنی، پیچیده، آگاهانه، و هدفمند. به طور…