دسته: مقاله عربی

ترجمه اشعار نزار قبانی ۰

بررسی تطبیقی شعر نزار قبانی و شاملو

بررسی تطبیقی شعر نزار قبانی و شاملو بررسی ویژگی‌های شعری شاملو و نزار قبانی با تکیه بر نظریۀ زبانشناسی قطب‌های استعاری و مجازی یاکوبسن تأثیر زبان عربی بر نظام واجی زبان فارسی Read برای...

تأثیرپذیری سعدی از عربی ۰

تأثیرپذیری سعدی از عربی

تأثیرپذیری سعدی از عربی علت تأثیرپذیری سعدی از زبان عربی چه بود؟/شاعر انسانیت با توجه به تأثیرپذیری اشعار سعدی از ادبیات عرب از یک سو و تأثیرگذاری این شاعر ایرانی در ادبیات عرب از...

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com