آدرس و شماره تلفن سونوگرافی در ایلام - مراکز درمانی - دندانپزشکی - فوق تخصص

آدرس و شماره تلفن سونوگرافی در ایلام – مراکز درمانی – دندانپزشکی – فوق تخصص

lمنبع: درمان طب
* لیست رادیولوژی ها و سونوگرافی های استان ایلام*
*نام رادیولوژی*     *تلفن*     *آدرس*
رادیولوژی دکتر کسرائی           ایلام
رادیولوژی شبکه آبدانان           آبدانان
رادیولوژی مرکز جراحی تأمین اجتماعی     ۲۲۲۰۰۰۷     ایلام
رادیولوژی بیمارستان کوثر     ۲۲۲۴۹۷۰     ایلام
رادیولوژی بیمارستان شهید مصطفی     ۳۳۳۸۲۲۸     ایلام
رادیولوژی بیمارستان امام علی     ۴۲۲۴۶۶۵     سرابله  شیروان چرداول
رادیولوژی بیمارستان امام حسین     ۸۲۲۳۳۹۲     مهران
رادیولوژی بیمارستان امام رضا     ۳۲۳۴۶۰۹     ایوان
رادیولوژی شبکه ایلام           ایلام
رادیولوژی شبکه دره شهر           دره شهر
رادیولوژی شبکه دهلران           دهلران
رادیولوژی شبکه شیروان چرداول           سرابله  شیروان چرداول
رادیولوژی شبکه مهران           مهران
رادیولوژی درمانگاه بقیه الله دهلران     ۷۲۲۰۱۲۴     دهلران
رادیولوژی درمانگاه حضرت زهرا     ۳۳۳۶۶۶۸     ایلام
رادیولوژی دکتر حسین سلمانی پور     ۳۳۴۴۱۲۳     ایلام
رادیولوژی دکتر وطن دوست           ایلام
رادیولوژی شبکه ملکشاهی     ۸۵۲۵۶۰۸     ملکشاهی
رادیولوژی بیمارستان امام     ۳۳۳۴۵۰۰     ایلام
رادیولوژی بیمارستان رسول اکرم     ۶۲۲۴۱۷۰     آبدانان
رادیولوژی بیمارستان شهداء     ۷۲۲۴۴۴۵     دهلران
رادیولوژی بیمارستان قائم     ۳۳۴۰۰۰۱     ایلام
رادیولوژی بیمارستان ولی عصر     ۵۲۲۴۸۶۲     دره شهر
سونوگرافی درمانگاه بقیه الله دهلران     ۷۲۲۰۱۲۴     دهلران
سونوگرافی بیمارستان ولیعصر     ۵۲۲۴۸۶۲     دره شهر
سونوگرافی درمانگاه حضرت زهرا     ۳۳۳۰۷۱۱     ایلام
سونوگرافی دکتر اسد مهرجو     ۴۲۲۲۶۷۸     سرابله  شیروان چرداول
سونوگرافی دکتر رضا رامبد     ۹۱۸۷۳۴۷۰۴۹     ایوان
سونوگرافی دکتر رضا طیبی           آبدانان
سونوگرافی دکتر سعید کسرائی     ۳۳۳۵۱۰۷     ایلام
سونوگرافی دکتر سلمانی پور     ۳۳۴۴۱۲۳     ایلام
سونوگرافی دکتر شیرازی           دره شهر
سونوگرافی دکتر مژگان رضاپور     ۹۱۱۱۸۳۰۵۹۰     ایلام
سونوگرافی دکتر محمد رضا وطن دوست     ۳۳۵۴۶۷۲     ایلام
سونوگرافی بیمارستان قائم     ۳۳۴۱۰۰۳     ایلام
سونوگرافی بیمارستان امام     ۳۳۳۴۵۰۰     ایلام
سونوگرافی بیمارستان امام حسین     ۸۲۲۲۸۶۶     مهران
سونوگرافی بیمارستان امام رضا     ۳۲۳۴۶۰۹     ایوان
سونوگرافی بیمارستان امام علی     ۴۲۲۴۶۶۵     سرابله  شیروان چرداول
سونوگرافی بیمارستان رسول اکرم     ۶۲۲۴۱۷۰     آبدانان
سونوگرافی بیمارستان شهداء     ۷۲۲۴۴۴۵     دهلران
سونوگرافی بیمارستان شهید مصطفی     ۳۳۳۸۲۲۸     ایلام
سونوگرافی بیمارستان کوثر     ۲۲۲۴۹۷۰     ایلام
لیست متخصصین روانپزشکی (اعصاب و روان) استان ایلام
نام پزشک : دکتر     تلفن     آدرس
دکتر رضا ولیزاده     ۷۲۲۰۴۷۳     دهلران
دکتر حمیدرضا کریم           ایلام
دکتر حمیدرضا عطار     ۳۳۴۹۴۹۲     ایلام
دکتر محسن شهسواری     ۴۲۲۲۶۷۸     سرابله  شیروان چرداول
دکتر علی فیروزی زاده     ۵۲۲۳۳۷۱     دره شهر
دکتر ساسان واثق     ۳۳۵۳۱۷۵     ایلام
دکتر محمد فخارزاده     ۳۳۴۶۲۰۰     ایلام
لیست مراکز سی تی اسکن (CT. SCAN)‌ استان ایلام
نام سی تی اسکن     تلفن     آدرس
سی تی اسکن بیمارستان امام     ۳۳۳۴۵۰۰     ایلام
سی تی اسکن بیمارستان مهران     ۸۲۲۳۳۹۲     مهران
لیست مراکز فیزیوتراپی‌ استان ایلام
نام مرکز فیزیوتراپی‌‌     تلفن     آدرس
فیزیوترپی بهزیستی دهلران     ۷۲۲۶۶۶۹     دهلران
فیزیوتراپی بیمارستان مهران     ۸۸۲۳۳۹۳-۹۴     مهران
فیزیوتراپی برجی     ۳۳۶۶۳۱۸     ایلام
فیزیوتراپی بهزیستی ایلام     ۳۳۴۲۱۵۲     ایلام
فیزیوتراپی تردست     ۳۳۶۶۸۹۵     ایلام
فیزیوتراپی توانبخشی زاگرس     ۳۳۶۹۱۹۷     ایلام
فیزیوتراپی درمانگاه بقیه الله دهلران     ۷۲۲۰۱۲۴     دهلران
فیزیوتراپی دهلران(جام خانه)     ۷۲۲۶۹۹۹     دهلران
فیزیوتراپی رستمی     ۹۳۶۱۳۹۸۲۲۶     ملکشاهی
فیزیوتراپی سرابله( مرادخانی)     ۴۲۲۲۷۵۹     سرابله  شیروان چرداول
فیزیوتراپی سهرابی     ۵۲۲۴۸۴۲     دره شهر
فیزیوتراپی شفاء ایوان     ۳۲۳۴۳۹۶     ایوان
فیزیوتراپی طیبی     ۳۳۴۲۵۶۰     ایلام
فیزیوتراپی علی علیرضائی     ۳۳۳۸۰۸۶     ایلام
فیزیوتراپی فصیحی     ۳۳۳۹۵۲۳     ایلام
فیزیوتراپی نوین( مصطفی سلیمانی)     ۶۲۲۸۵۸۶     آبدانان
فیزیوتراپی هلال احمر     ۳۳۳۱۹۸۲     ایلام
مرکز جامع توانبخشی زاگرس     ۳۳۶۹۱۹۷     ایلام
فیزیوتراپی بیمارستان امام     ۳۳۳۴۵۰     ایلام
فیزیوتراپی بیمارستان دهلران     ۷۲۲۴۴۴۵     دهلران
فیزیوتراپی آبدانان ( نبی محمدی)     ۶۲۲۲۲۹۰     آبدانان
* لیست بیمارستان‌ های ‌ استان ایلام*
*نام بیمارستان‌*     *تلفن*     *آدرس*
بیمارستان امام حسین مهران     ۸۲۲۳۳۹۲     مهران
بیمارستان امام خمینی     ۳۳۳۴۵۰۰     ایلام
بیمارستان امام خمینی     ۳۳۳۸۹۴۰۰     ایلام
بیمارستان امام رضا ایوان     ۳۲۳۴۶۰۹     ایوان
بیمارستان امام علی     ۴۲۲۴۶۶۵     سرابله  شیروان چرداول
بیمارستان ولی عصر     ۵۲۲۴۸۶۲     دره شهر
بیمارستان شهداء     ۷۲۲۴۴۴۵     دهلران
بیمارستان شهیدمصطفی     ۳۳۳۸۲۲۸     ایلام
بیمارستان طالقانی     ۲۲۲۷۱۴۰     ایلام
بیمارستان قائم (عج)     ۳۳۴۰۰۰۱     ایلام
بیمارستان کوثر     ۲۲۲۴۹۷۰     ایلام
بیمارستان رسول اکرم     ۶۲۲۴۱۷۰     آبدانان
* لیست دندانپزشکان‌ استان ایلام*
*نام دندانپزشک : دکتر*     *تلفن*     *آدرس*
دکتر راضیه عزیزی دره شهر     ۵۷۲۲۶۶۹۰     ایلام
دکتر خلیل عباسی صیمره     ۵۲۲۲۹۲۸     دره شهر
دکتر خلیل رستمی     ۳۲۳۵۹۷۷     ایوان
دکتر حمید فلاحی چماچار     ۳۳۴۱۳۸۶     ایلام
دکتر حجت اله احمدی     ۳۲۳۴۴۵۵     ایوان
دکتر حبیب اله دلشاد     ۳۳۳۱۷۲۷     ایلام
دکتر حبیب الله ابراهیمی     ۳۳۶۶۰۷۶     ایلام
دکتر حبیب پرهمت     ۳۳۵۰۰۱۷     ایلام
دکتر ایوب مهدوی فر     ۵۲۲۴۱۵۴     دره شهر
دکتر اسداله سلیمانی     ۶۲۲۳۴۶۸     آبدانان
دکتر اسدالله مهاجر     ۶۲۲۵۸۵۵     آبدانان
دکتر احمد تیموری     ۵۲۲۲۲۶۹     دره شهر
دکتر رحیم رحیمی     ۳۳۶۵۸۹۸     ایلام
دکتر همت رئیسی     ۶۲۲۳۹۹۶     آبدانان
دکتر رضا دارابی     ۳۳۵۰۰۸۶     ایلام
دکتر رضا صداقت     ۳۳۶۵۹۰۳     ایلام
دکتر سعید سیف منش     ۳۳۶۶۸۵۵     ایلام
دکتر سعید یونسی     ۳۳۳۳۰۸۷     ایلام
دکتر شیرزاد بیگی     ۳۲۳۲۰۰۳     ایوان
دکتر صادق نظری     ۳۳۴۶۷۸۴     ایلام
دکتر صادق نوروزی نسب     ۹۱۸۸۴۲۸۲۹۲     ارکواز ملکشاهی
دکتر عباس جوزی           ارکواز ملکشاهی
دکتر عبدالحسین اقبالی     ۸۴۲۶۲۲۶۴۶۱     آبدانان
دکتر عبدالصاحب آخی     ۳۳۴۳۹۵۸     ایلام
دکتر عزت اله دلشاد     ۳۳۶۳۰۹۷     ایلام
دکتر علی بیگلری     ۳۳۳۶۱۲۳     ایلام
دکتر علی دامیار     ۲۲۴۰۱۵۵     ایلام
دکتر علیمحمد کرمپور     ۳۳۴۳۳۶۰     ایلام
دکتر قدرت اله انوری     ۳۳۶۶۵۸۹     ایلام
دکتر کریم لاله ماژین     ۳۳۵۴۱۷۳-۰۹۱۲۶۵۹۷۸۱۳     ایلام
دکتر لطیف باسره     ۳۳۳۳۰۱۲     ایلام
دکتر لطیف زرگوشی     ۳۳۴۷۷۲۶     ایلام
دکتر محسن ناظری     ۳۳۳۵۷۹۵     ایلام
دکتر محمد دارابی           ایلام
دکتر مریم کاظم پور     ۸۵۲۴۵۹۹     ارکواز ملکشاهی
دکتر مهرداد داوری     ۳۳۳۱۴۱۵     ایلام
دکتر ناصر مشرقی     ۳۳۸۰۷۳۷     ایلام
دکتر نجف احمدی فرد     ۴۲۲۲۳۶۷     سرابله  شیروان چرداول
دکتر نرگس نجفی     ۳۲۳۸۰۷۲     ایوان
دکتر احسان دارابی     ۲۲۳۳۱۱۹     ایلام
دکتر محمدعلی روزگار     ۳۳۶۶۰۸۱     ایلام
علی عزیز نژاد     ۵۲۲۶۵۵۸     دره شهر خیابان جمهوری اسلامی چهار راه نیروی انتظامی
* لیست پزشکان‌ عمومی استان ایلام*
*نام پزشک : دکتر*     *تلفن*     *آدرس*
دکتر پیمان صادقیان دو گاهه     ۷۲۲۶۶۲۶     دهلران
دکتر احمد بختی     ۷۲۲۲۱۲۲     دهلران
دکتر یونس نوری زاده     ۳۳۴۷۳۲۰     ایلام
دکتر ولی نوروزیان     ۳۳۳۷۱۵۲     ایلام
دکتر نصرت الله علیزاده     ۶۲۲۷۱۵۱     آبدانان
دکتر نبی صیدی     ۶۲۲۲۱۵۰     آبدانان
دکتر ناصر رجب پور     ۵۲۲۲۶۴۹     دره شهر
دکتر محمد گل محمدی     ۳۳۳۵۶۱۶     ایلام
دکتر مجید منتی     ۸۵۲۲۱۸۶     ملکشاهی
دکتر فریدون اسفندیاری     ۴۲۲۴۷۳۷     سرابله  شیروان چرداول
دکتر اسحق طیبی درازکلا     ۳۳۳۵۲۱۶     ایلام
دکتر اصغر قصری     ۸۵۲۲۱۸۹     ملکشاهی
دکتر امجد فیلی     ۳۲۳۱۲۶۸     ایوان
دکتر بابک رضائی     ۸۲۲۳۵۰۲     مهران
دکتر حبیب الله عموشاهی     ۵۲۲۸۶۳     دره شهر
دکتر حسین حدادی     ۲۲۲۰۳۹۰     ایلام
دکتر حسین علیپور     ۵۲۲۲۷۹۵     دره شهر
دکتر حمید جهانی هیوه چی     ۷۲۲۵۳۱۰     دهلران
دکتر داوود سروش           ملکشاهی
دکتر رائده ابراهیمی     ۳۳۳۵۱۲۲     ایلام
دکتر زینب برجی     ۸۵۲۳۸۵۵     ملکشاهی
دکتر سپیده چاغروند     ۵۲۲۵۵۷۴     دره شهر
دکتر شکراله فضلی     ۸۲۲۲۹۶۱     مهران
دکتر شهرام مرادخانی     ۶۲۲۰۵۵۸     آبدانان
دکتر شهریار رسولی     ۷۲۲۶۹۹۶     دهلران
دکتر طیار محمدنژاد     ۵۲۲۸۰۹۰-۵۲۲۲۶۸۷     دره شهر
دکتر عارف عزیزاده     ۵۲۲۲۷۰۷     دره شهر
دکتر عبدالجلیل قره بسلوم     ۵۷۲۳۰۳۰     بدره
دکتر عبدالصاحب دارابی     ۴۲۲۲۸۲۱     سرابله  شیروان چرداول
دکتر عبدالصاحب شریفی     ۷۲۲۲۵۳۵     دهلران
دکتر عزالدین رستمیان     ۲۷۲۲۵۱۲     ایلام وار
دکتر علی پولادرگ     ۳۲۳۴۳۴۷     ایوان
دکتر علی بخش محمودی     ۳۳۴۲۹۴۶     ایلام
دکتر علی دیانی     ۷۲۲۲۵۶۳     دهلران
دکتر علی عزیزی نصاری     ۳۲۳۱۵۷۲     ایوان
دکتر علیرضا زمانی     ۳۲۳۰۳۲۹     ایوان
دکتر غریب رضا یونسی     ۲۷۲۲۶۶۸     چوار
دکتر فاطمه عسکری     ۳۲۳۰۰۳۹-۰۹۱۸۳۴۲۰۱۰۷     ایوان
دکتر فاطمه ملکی     ۳۳۶۵۴۵۴     ایلام
دکتر فریبا رضائی     ۷۷۲۳۲۲۷     دهلران پهله زرین آباد

By شرکت ناسار - تجارت با عراق

دکتر حبیب کشاورز عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان - گروه زبان و ادبیات عربی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *