دائم الاضافه در نحو عربیاسم های دائم الاضافه

اسماء دائم الاضافه :

بعضی از اسم ها وجود دارند که همواره به ما بعد خود اضافه می‌شوند که به آنها اسماء دائم الاضافه گویند.

قواعد اضافه را اینجا بخوانید

بعضی از این کلمات دائم اضافه عبارتند از:

کل/بعض/مثل//شبه/غیر/سوی/کلا/کلتا/سبحان/معاذَ/معَ/ذو/ذات/اولو/بینَ/لدی/لدُن/عندَ/ایُّ//جمع/قبل/بعد

کلماتی که بعد از این اسامی می آیند، همواره مضاف الیه هستند مانند: کل الناسِ ، بعضُ الشجرِ

توجه توجه: گاهی مضاف الیه این کلمات حذف میشود که در آن صورت، این کلمات «مبنی بر ضمّ» خواهند بود.

مانند: کلُّ الناسِ جاؤوا ← کُلٌّ جاؤوا

منبع (۳) بندرریگی صفحه ۲۰۱۱

ما را در اینستاگرام دنبال کنید: اینجا کلیک کنید

بررسی ریشه نفق در باب افعال: اگر در معنای لازم باشد، از دست دادن مال و بی چیز شدن

و در معنای متعدی عبارت است از:

اَنفقَ المالَ و نحوَه: دارایی و امثال آن را مصرف و تمام کرد

سؤال (۴) نوع استثناء چیست؟

با توجه به اینکه مستثنی منه ذکر شده است (کلُّ شیءٍ) بنابراین استثنای تامّ است

و به علت اینکه علم نیز یکی از اشیاء به حساب می‌آید، بنابراین مستثنی داخل در مستثنی منه است

و این یک استثنای متصل است. ضمنا کلام موجَب است.

بنابراین با توجه به اینکه استثنا تام است و موجَب اعراب مستثنی به الا، نصب است و باید بخوانیم العلمَ.

منبع: سایت طلبگی تا اجتهاد

دائم الاضافه در عربی

الاضافه

تعریفها: نسبه اسم إلى آخر على تقدیر حرف جر. ویسمى الاسم الأول مضافا ویُعرب حسب موقعه من الجمله

ویُسمى الثانی مضافاً إلیه ویکون مجروراً، نحو: هذا بیتُ زیدٍ بیت: خبر مرفوع وهو مضافٌ، وزیدٍ: مضاف إلیه مجرور

أنواع الإضافه

إضافه معنویه: وهی التی تفید المضاف أمرا معنویا کالتعریف إذا کان المضاف إلیه معرفه: هذا قلمُ علیٍّ، هذه سیارهُ الضیفِ

التخصیص إذا کان المضاف إلیه نکره: هذا کتابُ أدبٍ. وتنقسم بحسب تقدیر حرف الجر إلى

ما یفید معنى (من) وذلک إذا کان المضاف إلیه جنساً للمضاف: اشترت هندٌ سوارَ ذهبٍ

ما یفید معنى (فی) وذلک إذا کان المضاف إلیه ظرفاً للمضاف: أفناهم هجومُ الصباحِ أی هجوم فی الصباح

ما یفید سوى ما تقدم من ملکیهٍ أو مقاربه أو ملابسه، وهو الأکثر، نحو: أعجبتنی مزرعه علیٍّ

وسافر أبو سعدٍ، وهذا عملُ عمرو

إضافه لفظیه: وهی ما لا تفید المضاف تعریفا أو تخصیصا، ویغلب فیها أن یکون المضاف اسماً مشتقا عاملا فی المضاف إلیه

ولا یُقدَّر فیها حرف جرٍّ، وفائدتها لفظیه، هی تخفیف النطق بحذف التنوین من المضاف، فی نحو

هذا مُکرمُ خالدٍ الأصل: هذا مُکرِمٌ خالداً

أو حذف النون، نحو هؤلاء کاتبو القصهِ (أصلها: هؤلاء کاتبون القصهَ)، وأنواعها بحسب المضاف

إضافه اسم الفاعل: هذا سارقُ المال

إضافه صیغ المبالغه: هؤلاء قهَارُو الأعداءِ

إضافه اسم المفعول: خالدٌ مسموعُ الکلمه

إضافه الصفه المشبهه: خالدٌ حسنُ الخُلُقِ

أحکام الإضافه: عند الإضافه یتعلق بالمضاف والمضاف إلیه عدد من الأحکام النحویه، أهمها

حذفُ التنوین ونون التثنیه أو الجمع من المضاف: هذا کتابُ علیِّ، نجح أخوا محمدٍ، (إِنَّکُمْ لَذَائِقُو الْعَذَابِ الألِیمِ)

تَجَرُّدِ المضاف إضافه معنویه من الـ ، فلا یصح قولک: قرأت الکتابَ العقادِ، ویصح بقاؤها مع المضاف إضافه لفظیه

هذا الکاتبُ القصهِ، وهؤلاء السارقو المالِ

جر المضاف إلیه: قرأت مقدمهَ الکتابِ

دائم الاضافه در عربی

By شرکت ناسار - تجارت با عراق

دکتر حبیب کشاورز عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان - گروه زبان و ادبیات عربی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *