ثبت نام آزمون آزمون

دانلود سؤالات کنکور ارشد سال ۱۳۹۶

ضمن آرزوی توفیق برای داوطلبان شرکت کننده در آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۶، به اطلاع می رساند سؤالات هریک از رشته های امتحانی در سایت سازمان قرار داده شد که از طریق لینک های زیر قابل دریافت است:

 

لینک دانلود دفترچه کد و عنوان رشته امتحانی
دریافت دفترچه شماره ۱
دریافت دفترچه شماره ۲
۱۱۰۱ – زبان وادبیات فارسی
دریافت دفترچه ۱۱۰۲ – مجموعه علوم جغرافیایی
دریافت دفترچه ۱۱۰۳ – سنجش ازدور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
دریافت دفترچه ۱۱۰۴ – مجموعه زبان عربی
دریافت دفترچه ۱۱۰۵ – علوم اقتصادی
دریافت دفترچه ۱۱۰۶ – مجموعه تربیت بدنی وعلوم ورزشی
دریافت دفترچه ۱۱۰۷ – تاریخ
 دریافت دفترچه ۱۱۰۸ – مجموعه علوم اجتماعی
 دریافت دفترچه ۱۱۰۹ – زبان های باستانی ایران
 دریافت دفترچه ۱۱۱۰ – مجموعه زبان شناسی
 دریافت دفترچه ۱۱۱۱ – مجموعه الهیات ومعارف اسلامی – علوم قرآنی
 دریافت دفترچه ۱۱۱۲ – مجموعه الهیات ومعارف اسلامی- فقه و حقوق
 دریافت دفترچه ۱۱۱۳ – مجموعه الهیات ومعارف اسلامی- فلسفه و کلام
 دریافت دفترچه ۱۱۱۴ – مجموعه الهیات ومعارف اسلامی – ادیان
 دریافت دفترچه ۱۱۱۵ – مجموعه الهیات ومعارف اسلامی – مخصوص اهل تسنن
 دریافت دفترچه ۱۱۱۶ – مجموعه فلسفه
 دریافت دفترچه ۱۱۱۷ – مجموعه علوم تربیتی /۱
 دریافت دفترچه ۱۱۱۹ – علم اطلاعات ودانش شناسی
 دریافت دفترچه ۱۱۲۰ – مجموعه زبان فرانسه
 دریافت دفترچه ۱۱۲۱ – مجموعه زبان انگلیسی
دریافت دفترچه ۱۱۲۲ – مجموعه زبان روسی
 دریافت دفترچه ۱۱۲۴ – مجموعه زبان المانی
 دریافت دفترچه ۱۱۲۵ – مجموعه مدیریت جهانگردی
 دریافت دفترچه ۱۱۲۶ – مجموعه حقوق
 دریافت دفترچه ۱۱۲۷ – ایرانشناسی
 دریافت دفترچه ۱۱۲۹ – زبان وادبیات اردو
 دریافت دفترچه ۱۱۳۰ – مجموعه علوم سیاسی وروابط بین الملل
 دریافت دفترچه ۱۱۳۱ – مجموعه مطالعات جهان
 دریافت دفترچه ۱۱۳۲ – باستان شناسی
 دریافت دفترچه ۱۱۳۳ – مجموعه روانشناسی
 دریافت دفترچه ۱۱۳۴ – مجموعه حسابداری
 دریافت دفترچه ۱۱۳۷ – مطالعات زنان
 دریافت دفترچه ۱۱۳۸ – مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی
 دریافت دفترچه ۱۱۳۹ – مددکاری اجتماعی
 دریافت دفترچه ۱۱۴۲ – مجموعه مدیریت
 دریافت دفترچه ۱۱۴۳-مشاوره
دریافت دفترچه ۱۱۴۴-مدیریت دریایی
دریافت دفترچه ۱۱۴۵-مجموعه امور فرهنگی
 دریافت دفترچه ۱۱۴۶ – مجموعه محیط زیست
دریافت دفترچه ۱۱۴۸ – مجموعه مدیریت کسب و کار و امور شهری
دریافت دفترچه ۱۱۴۸- مجوعه مدیریت کسب و کار و امور شهری(سوالات زبان )
 دریافت دفترچه ۱۱۵۲ -مدرسی معارف اسلامی
دریافت دفترچه ۱۱۵۳-مدیریت اطلاعاتی
 دریافت دفترچه ۱۱۵۴ – مطالعات دفاعی -استراتژیک
 دریافت دفترچه ۱۱۵۵ – اطلاعات استراتژیک
 دریافت دفترچه ۱۱۵۶ – اماد
 دریافت دفترچه ۱۱۵۷ – مدیریت بحران
 دریافت دفترچه ۱۲۰۱ –  علوم زمین
 دریافت دفترچه ۱۲۰۲ – مجموعه ژئوفیزیک وهواشناسی
 دریافت دفترچه شماره ۱

 دریافت دفترچه شماره ۲

۱۲۰۳ – مجموعه شیمی
 دریافت دفترچه ۱۲۰۴ – مجموعه فیزیک
 دریافت دفترچه ۱۲۰۵ – مجموعه فوتونیک
دریافت دفترچه ۱۲۰۵-مجموعه فوتونیک (سوالات اپتیک)
 دریافت دفترچه ۱۲۰۶ – مجموعه زیست شناسی -علوم سلولی ومولکولی
 دریافت دفترچه ۱۲۰۷ –  آمار
 دریافت دفترچه ۱۲۰۸ – مجموعه ریاضی
 دریافت دفترچه ۱۲۰۹ – مجموعه علوم کامپیوتر
 دریافت دفترچه ۱۲۱۳ – زیست شناسی گیاهی
 دریافت دفترچه ۱۲۱۴ – زیست شناسی علوم جانوری
 دریافت دفترچه ۱۲۱۵ – مجموعه محیطزیست
 دریافت دفترچه ۱۲۱۶ – زیست شناسی دریا
 دریافت دفترچه ۱۲۱۷ – اوقیانوس شناسی فیزیکی
  دریافت دفترچه ۱۲۱۸ – مجموعه تاریخ وفلسفه علم
 دریافت دفترچه ۱۲۱۹ – علوم شناختی
دریافت دفترچه ۱۲۲۰- مجموعخ علوم اطلاعاتی
 دریافت دفترچه ۱۲۵۱ – مجموعه مهندسی برق
 دریافت دفترچه ۱۲۵۳ – مجموعه مهندسی نفت
  دریافت دفترچه ۱۲۵۵ – مجموعه مهندسی پلیمر
  دریافت دفترچه ۱۲۵۶ – مهندسی معماری کشتی
 دریافت دفترچه ۱۲۵۷ -مجموعه مهندسی شیمی
 دریافت دفترچه ۱۲۵۹ – مهندسی صنایع
 دریافت دفترچه ۱۲۶۲ – مهندسی درسوانح طبیعی
 دریافت دفترچه ۱۲۶۳ – مهندسی عمران نقشه برداری
 دریافت دفترچه ۱۲۶۴ – مجموعه مهندسی عمران
 دریافت دفترچه ۱۲۶۷ – مجموعه مهندسی مکانیک
 دریافت دفترچه
۱۲۶۸ – مجموعه مهندسی معدن
 دریافت دفترچه ۱۲۷۲ – مجموعه مهندسی مواد ومتالوژی
 دریافت دفترچه ۱۲۷۳ – نانوفناوری -نانومواد
 دریافت دفترچه ۱۲۷۶ – مجموعه مهندسی فناوری اطلاعات
دریافت دفترچه شماره ۱

دریافت دفترچه شماره ۲

۱۲۷۷ – مجموعه مهندسی کامپیوتر
 دریافت دفترچه ۱۲۷۹ – مجموعه مهندسی هوافضا
 دریافت دفترچه ۱۲۸۳ – مهندسی نساجی
 دریافت دفترچه ۱۲۸۵ – مهندسی شیمی -بیوتکنولوژی و داروسازی
 دریافت دفترچه ۱۲۸۶ – مجموعه مهندسی پلیمر-صنایع رنگ
 دریافت دفترچه ۱۲۸۷ – مهندسی طراحی محیطزیست
 دریافت دفترچه ۱۲۹۰ – مهندسی ابزاردقیق واتوماسیون درصنایع نفت
 دریافت دفترچه ۱۲۹۲ – مهندسی ایمنی وبازرسی فنی
 دریافت دفترچه ۱۲۹۳ – مهندسی شیمی -بهداشت -ایمنی ومحیطزیست
 دریافت دفترچه ۱۲۹۴ – مجموعه ایمنی صنعتی
 دریافت دفترچه ۱۳۰۱ – مجموعه مرتع و آبخیزداری
 دریافت دفترچه ۱۳۰۲ – علوم و مهندسی آب
 دریافت دفترچه ۱۳۰۳ – مجموعه زراعت واصلاح نباتات
 دریافت دفترچه ۱۳۰۴ – اقتصادکشاورزی
 دریافت دفترچه ۱۳۰۵ – علوم و مهندسی باغبانی
 دریافت دفترچه ۱۳۰۶ – ترویج وآموزش کشاورزی
 دریافت دفترچه ۱۳۰۷ – علوم و مهندسی جنگل
 دریافت دفترچه ۱۳۰۸ – مجموعه مدیریت حاصلخیزی- زیست فناوری و منابع خاک
 دریافت دفترچه ۱۳۰۹ – مجموعه علوم دام وطیور
 دریافت دفترچه ۱۳۱۱ – علوم و مهندسی شیلات
 دریافت دفترچه ۱۳۱۲ – مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی
 دریافت دفترچه ۱۳۱۳ -علوم ومهندسی صنایع غذایی
 دریافت دفترچه ۱۳۱۴ -حشره شناسی کشاورزی
 دریافت دفترچه ۱۳۱۵ – بیماری شناسی گیاهی
 دریافت دفترچه ۱۳۱۷ – علوم و مهندسی محیط زیست
 دریافت دفترچه ۱۳۱۹ -مهندسی مکانیک بیوسیستم
 دریافت دفترچه ۱۳۲۱ – مدیریت و کنترل بیابان
 دریافت دفترچه ۱۳۲۲ – مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی
 دریافت دفترچه ۱۳۲۳ – اکوهیدرولوژی
 دریافت دفترچه ۱۳۲۴ – بیوتکنولوژی درکشاورزی
 دریافت دفترچه ۱۳۲۵ – توسعه روستایی
 دریافت دفترچه ۱۳۲۶ – شناسایی ومبارزه باعلف های هرز
 دریافت دفترچه ۱۳۲۷ – مدیریت کشاورزی
 دریافت دفترچه ۱۳۲۸ – مهندسی فضای سبز
 دریافت دفترچه ۱۳۵۰ – مجموعه برنامه ریزی شهری -منطقه ای ومدیریت شهری
 دریافت دفترچه ۱۳۵۱ – طراحی شهری
 دریافت دفترچه ۱۳۵۲ – مجموعه معماری
 دریافت دفترچه ۱۳۵۳ – مرمت واحیای ابنیه وبافت های تاریخی
 دریافت دفترچه ۱۳۵۶ – نمایش عروسکی
 دریافت دفترچه ۱۳۵۷ – مجموعه هنرهای نمایشی وسینما
 دریافت دفترچه ۱۳۵۸ – مجموعه هنرهای تصویری وطراحی
 دریافت دفترچه ۱۳۵۹ – مجموعه هنرهای پژوهشی وصنایع دستی
 دریافت دفترچه ۱۳۶۰ – مجموعه هنرهای موسیقی
 دریافت دفترچه ۱۳۶۱ – مجموعه هنرهای ساخت ومعماری
 دریافت دفترچه ۱۳۶۲ – طراحی صنعتی
 دریافت دفترچه ۱۳۶۳ – فرش
 دریافت دفترچه ۱۳۶۴ – طراحی پارچه ولباس
 دریافت دفترچه ۱۵۰۱ – انگل شناسی دامپزشکی
 دریافت دفترچه ۱۵۰۲ – فیزیولوژی دامپزشکی
 دریافت دفترچه ۱۵۰۳- قارچ شناسی دامپزشکی
 دریافت دفترچه ۱۵۰۴ – بافت شناسی دامپزشکی
 دریافت دفترچه ۱۵۰۵ – باکتری شناسی دامپزشکی
 دریافت دفترچه ۱۵۰۶ – ایمنی شناسی دامپزشکی
 دریافت دفترچه ۱۵۰۷ – بهداشت وکنترل کیفی موادغذایی
 دریافت دفترچه ۱۵۰۹ – بیوشیمی بالینی
 دریافت دفترچه زبان فرانسه برای کد رشته ۱۱۱۷ و ۱۱۴۳ – صبح پنجشنبه
 دریافت دفترچه زبان فرانسه و زبان آلمانی برای کد رشته ۱۱۰۸ و ۱۱۱۶ و ۱۱۳۰ – صبح جمعه
 دریافت دفترچه زبان فرانسه – مجموعه زبان شناسی
 دریافت دفترچه  زبان فرانسه- مجموعه حقوق

 

By شرکت ناسار - تجارت با عراق

دکتر حبیب کشاورز عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان - گروه زبان و ادبیات عربی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *