ناخن پریان - ناخن بویا

خواص ناخن پریان : ناخن پریان چیست

نام علمی : honycha

اظْفار الطَّیب:به فارسى ناخن پریان گویند و ناخن خرس و ناخن بویا نامند و آن، جسم صلبى است صدفى شبیه به ناخن و مدور و خوشبو و سفید مایل به سرخى و از سواحل بحر هند خیزد. و از اقسام حلزون است، و بعضى از او سرخ و با تقعیر و بعضى سفید و بزرگ و با دسومت و کم ب. بود. و قسمى بزرگ‏تر از اوّل و کوچک‏تر از ثانى و سیاه و ناخن دیو گویند و بهترین او قسم اوّل هندى است و اقسام او را چون بسوزانند، بوى جند از آن ظاهر مى ‏شود. در دوّم، گرم و خشک و مدر فضلات و خون و ملطّف اخلاط غلیظه و جهت اختناق رحم و صرع و خفقان معدى و رطوبى و درد بارد جگر و رحم و اخراج خون منعقد در گرده و جمیع امراض بارده رحم و بخور او جهت صرع و سکته و نزلات و غشى و اختناق رحم و احتباس حیض، نافع.مصدع و مصلحش سکنجبین و مورث سحج و مصلحش گل ارمنى و قدر شربتش از یک درهم تا سه درهم و بدلش قصب الذریره است.

منبع : کتاب تحفه المومنین حکیم محمد مومن تنکابنی ج ۱ ص ۵۰-۵۱

ناخن پریان - ناخن بویا

ناخن پریان . [ خ ُن ِ پ َ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) نوعی از صدف باشد وآن شبیه است به ناخن و بسیار خوشبوی می باشد و عربان اظفارالطیب خوانندش و در عطریات و دواها بکار برند.اگر قدری از آن در زیر زنی که حیض او بند شده باشد دود کنند روان گردد. (برهان قاطع). نوعی از صدف بسیار خوشبوی . (ناظم الاطباء). به هندی «نکه » گویند. (فرهنگ نظام ). در تحفه گفته : جسم صلبی است صدفی مدور بمانند ناخن آدمی … برای خفقان و صرع نافع است . (انجمن آرای ناصری ) :
این کرم بین که از دلت خفقان
برده ایزد ز ناخن پریان .
خواص ناخن پریان
جذب بیمار عرب در ایران

By شرکت ناسار - تجارت با عراق

دکتر حبیب کشاورز عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان - گروه زبان و ادبیات عربی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *